Bibeloversættelse

FREDERIK VI'S NT

St. Paulus' første Brev til Timotheus.

3. Capitel

1 Det er en sand tale: dersom Nogen begjerer et Biskops-Embede, han har Lyst til en god Gjerning.

2 Derfor bør det en Biskop at være ustraffelig, en Kvindes mand, aarvaagen, sindig, tugtig, gjestfri, bekvem til at lære Andre;

3 ikke hengiven til Viin, ikke til Slagsmaal, ikke til slet Vinding; men billig, ikke kivagtig, ikke pengegjerrig;

4 som vel forstaaer sit eget Huus, som har lydige Børn med al Ærbarhed;

5 (thi dersom Nogen ikke veed at forestaae sit eget Huus, hvorledes kan han besørge Guds Menighed?)

6 ikke ny i Troen, at han ikke skal opblæses og falde under Bagvaskerens Dom.

7 Men han bør og have et godt Vidnesbyrd af dem, som ere udenfor, at han ikke skal falde i Forhaanelse og Bagvaskerens Snare.

8 Desligeste bør det Menighedens Tjenere at være ærbare, ikke tvetungede, ikke hengivne til megen Viin, ikke til slet Vinding,

9 bevarende Troens Hemmelighed i en god Samvittighed.

10 Men disse skulle og først prøves, siden betjene Embedet, hvis de ere ustraffelige.

11 Desligeste bør det deres Hustruer at være ærbare, ikke Bagtalersker, men aarvaagne, troe i alle Ting.

12 En Menighedens Tjener bør være en Kvindes mand og vel forestaae sine egne Børn og sit eget Huus.

13 Thi de, som tjene vel i Menigheden, de bane sig selv en god Vei og erhverve sig stor Frimodighed i Troen paa Christus Jesus.

14 Disse Ting skriver jeg dig til, hvorvel jeg haaber at komme snart til dig;

15 men dersom jeg tøver, da skal du heraf vide, hvorledes man bør omgaaes i Guds Huus, hvilket er den levende Guds Menighed. Sandhedens Piller og Grundvold,

16 og uden Modsigelse stor er den Gudfrygtigheds hemmelighed: Gud er aabenbaret i Kjød, er retfærdiggjort i Aand, seet af Engle. prædiket iblandt Heninger, troet i Verden, optagen i herlighed.

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole