Bibeloversættelse

FREDERIK VI'S NT

St. Paulus' Brev til de Galater.

6. Capitel

1 Brødre! dersom og et Menneske bliver overilet af nogen Brøst, da hjælper ham tilrette, I Aandelige! med Sagtmodigheds Aand; men see til dig selv, at ikke og du bliver fristet.

2 Bærer hverandres Byrde, og opfylder saaledes Christi Lov.

3 Thi dersom Nogen tykkes sig at være Noget, og er dog Intet, han bedrager sig selv.

4 Men hver prøve sin egen Gjerning, og da skal han have Roes for sig selv alene, og ikke for Andre;

5 thi hver skal bære sin egen Byrde.

6 Men den, som undervises i ordet skal dele alt Godt med den, som ham underviser.

7 Farer ikke vild; Gud lader sig ikke spotte; thi hvad et Menneske saaer, dette skal han og høste.

8 Thi hvo som saaer i sit Kjød, skal høste Forkrænkelse af Kjødet; men hvo som saaer i Aanden, skal høste det evige Liv af Aanden.

9 Men naar vi gjøre det Gode, lader os ikke blive trætte; thi vi skulle og høste i sin Tid, saafremt vi ikke forsage.

10 Derfor, eftersom vi have Leilighed, lader os gjøre det Gode mod Alle, men meest mod Troens Egne.

11 Seer, hvilket langt Brev jeg har skrevet Eder til med min egen Haand.

12 De, som ville have Anseelse efter Kjødet, tvinge Eder til at omskæres, alene paa det de ikke skulle forfølges formedelst Christi Kors.

13 Thi end ikke de Omskaarne holde selv Loven; men de ville, at I skulle omskæres, paa det de kunne rose sig af Eders Kjød.

14 Men det være langt fra mig at rose mig, uden at vor Herrens Jesu Christi Kors, formedelst hvem Verden er mig korsfæstet, og jeg Verden.

15 Thi i Christus Jesus gjælder hverken Omskærelse eller Forhud Noget, men en ny Skabning.

16 Og saa Mange, som gaae frem efter denne Regel, over dem, være Fred og Barmhjertighed, og over Guds Israel.

17 Iøvrigt volde Ingen mig Besvær; thi jeg bærer den Herrens Jesu Mærketegn paa mit Legeme.

18 Vor Herrens Jesu Christi Naade være med Eders Aand, Brødre! Amen.

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole