Bibeloversættelse

1871

Apokryphiske bøger

det er: bøger, som ikke holdes lige med de kanoniske bøger, dog ere nyttige og gode at læse.

Apokryphiske kaldes disse efterfølgende bøger, hvilke ikke have været antaget af den gamle jødiske menighed lige med de andre bøger, som en troens og levnets regel; deres oprindelse og historiske omstændigheder ere tildeels skjulte og ubekjendte, og de have tildeels her og der nogle ting i sig, som ikke stemme vel overens med de kanoniske bøger; men de indeholde dog mange smukke og gudelige lærdomme og saadanne sandheder, som aldeles komme overeens med de andre Skriftens bøger.

Kanoniske bøger kaldes alle de øvrige bøger i det gamle og nye testament, som ere indblæste af Gud og ere derfor en kanon, d.e. en regel, hvorefter vi bør rette os i tro og levnet. Gal 6.16. Phil 3.16. 2 Tim 3.15-17. 2 Pert 1.21.

Tobias' bog

Kapitel 1

Tobias' herkomst, fangenskab, Gudfrygtighed og bestandighed beskrives, 1.12; ligeledes hans handel og næring, barmhjertighed mod de fattige, omhyggelighed for at jorde de døde, modgang, flugt og tilbagekomst efter Senarcheribs død, 12-22.

1 En bog om begivenhederne med Tobias, en søn af Tobiel, en sønnesøn af Ananiel, som var en søn af Aduel, en sønnesøn af Gabael, af Asiels slægt, af Naphthali' stamme,

2 hvilken mand blev bortført som fange i Assyrernes konge Enemesfars (d.e. Salmanassers. 2 kong 17.3) tid, fra Thisbe, som er paa den høire side af Kades-Naphthali i Galilæa, oven for Aser.

3 Jeg, Tobias, vandrede paa sandheds og retfærdigheds veie alle mine livsdage, og gav mange almisser til mine brødre og mit folk, som vare dragne med mig til Assyrernes land, til Ninive.

4 Og der jeg var i min hjemstavn i Israels land, da jeg var ung, var hele Naphthali', min faders, stamme affalden fra Jerusalems huus, hvilket var udvalgt ud af alle Israels stammer, til at alle stammer skulde offre der, og hvor den Høiestes boligs tempel va rhelliget og opbygget for alle slægter evindelig.

5 Og alle stammer, som vare affaldne, slagtede offer til Baal, som var en ung kvie, ogsaa Naphthali, min faders, huus.

6 Men jeg alene gik tidt til Jerusalem paa høitiderne, saaledes som det var foreskrevet hele Israels folk ved en evig befaling, og havde med mig førstegrøden og tienden af det, som avledes og den første uld, og jeg gav præsterne, Aarons børn, dem til alteret.

7 Den første tiende af al avl gav jeg Levi' børn, som tjente i Jerusalem, og den anden tiende solgte jeg, og drog hen og fortærede den i Jerusalem hvert aar,

8 og den tredie gav jeg dem, hvem den tilkom, ligesom Debbora, min faders moder, havde befalet; thi jeg var som faderløst barn efterladt af min fader.

9 Og der jeg var bleven mand, tog jeg Anna til hustru, af min fædrene slægt, og jeg avlede med hende TObias.

10 Og der jeg var bleven bortført fangen til Ninive, da aade alle mine brødre og de, som vare af min slægt, af hedningernes brød.

11 Men jeg forvarede min sjæl fra at æde deraf,

12 eftersom jeg ihukom Gud af hele min sjæl.

13 Og den Høieste gav mig yndest og anseelse for Enemessar, og jeg blev hans kjøbmand.

14 Og jeg reisete til Medien, og nedlagde hos Gabael, Gabrias' broder, i Rages i MEdien, ti talenter sølv.

15 Og der Enemessar var død, regjerede Senacherib, hans søn, i hans sted, og hans veie vare ustadige, og jeg kunde ikke reise ydermere til Medien.

16 Og i Enemessars dage havde jeg givet mine brødre megen almisse.

17 Mine brød gav jeg de hungrige, og mine klæder de nøgne; og naar jeg saae nogen af min slægt, som var død og henkastet bag muren i Ninive, da begrov jeg ham.

18 Og naar kong Senacherib, efter sin flugt fra Judæa, lod nogen ihjelslaae, stjal jeg mig til at begrave denne; thi han slog mange ihjel i sin hastighed, og der blev søgt af kongen efter de døde kroppe, og de fandtes ikke.

19 Men en af Niniviterne gik hen og gav tilkjende for kongen om mig, at jeg begrav dem, og jeg skjulte mig;; men da jeg fornam, at der blev søgt efter mig, for at jeg skulde døe, frygtede jeg og drog bort.

20 Og alt mit gods blev mig frarøvet, og intet blev mig efterladt, uden Anna, min hustru, og Tobias, min søn.

21 Men der forløb ikke fem og halvtredsindstyve dage, førend hans to sønner sloge ham ihjel og flyede til Ararats bjerge, og Sacherdomis, hans søn, regjerede i hans sted, og han beskikkede Achiacharus, min broder Anaels søn, over sit riges hele regnskab og hele huusholdning.

22 Og Achiacharus bad for mig, og jeg kom til Ninive; men Achiacharus var mundskjenk og seglbevarer og huusholder og regnskabsfører, og Sacherdomus havde beskikket ham til den anden næst sig; men han var min broders søn.

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole