Bibeloversættelse

1871

Apokryphiske bøger

Tobias' bog

Kapitel 12

Tobias og hans Søn ville give Engelen Halvparten af deres Gods, 1-5; denne kundgør dem, hvorfor han var sendt, raader dem til.at love Gud og give Almisse og siger dem, at han er en Engel, 6-19; de forfærdes, han trøster dem, bliver usynlig for dem; de love Gud, 20-26.

1 O Tobias kaldte Tobias, sin Søn, og sagde til ham: Vær betænkt, min Søn! paa Løn til det Menneske, som rejste med dig, og man bør at give ham noget oven i Købet.

2 Og denne sagde til ham: Fader! jeg lider ingen Skade, om jeg giver ham Halvdelen af det, jeg har bragt med;

3 thi han har bragt mig karsk til dig igen, og han har helbredet min Hustru og hentet mit Sølv og helbredet dig i lige Maade.

4 Og den gamle Mand sagde: Det er Ret imod ham.

5 Og han kaldte ad Engelen og sagde til ham: Tag Halvdelen af alt det, som I have bragt hid, og lev vel!

6 Da kaldte han dem begge til Side og sagde til dem: Lover Gud, og bekender ham, og priser ham storlig, og bekender ham for alle dem, som leve, formedelst de Ting, som han har gjort imod eder!

7 Det er godt at love Gud og ophøje hans Navn og hæderligt at fremstille Guds Gerninger; derfor tøver ikke med at bekende ham!

8 Det er godt at skjule en Konges Hemmelighed samt paa herlig Vis at aabenbare Guds Gernininger.

9 Gører godt, og ondt skal ikke finde eder.

10 En god Ting er Bøn med Faste og Almisse og Retfærdighed.

11 Bedre er lidet med Retfærdighed end meget med Uretfærdighed.

12 Det er bedre at give Almisse end at lægge Guld op;

13 Almisse frier fra Død, og den udrenser al Synd.

14 De, som give Almisse og øve retfærdige Gerninger, skulle mættes med Liv; men de, som synde, ere deres eget Livs Fjender.

15 Jeg vil ikke dølge nogen Ting for eder; jeg har da sagt: Det er godt at skjule en Konges Hemmelighed, samt paa herlig Vis at aabenbare Guds Gerninger.

16 Og nu, der du og din Sønnekone Sara bade, da bragte jeg eders Bøns Ihukommelse frem for den Hellige;

17 og der du hegrov de døde, gik jeg ligeledes hos dig, og der du ikke tøvede med at staa op og forlade dit Maaltid, for at gaa bort og besørge de døde, da var det gode, du gjorde, mig ikke uvitterligt, men jeg var hos dig.

18 Og nu udsendte Gud mig for at læge dig og din Sønnekone Sara.

19 Jeg er Rafael, een af de syv hellige Engle, som frembære de helliges Bønner og gaa ind for den Helliges Herligheds Ansigt.

20 Og de bleve begge forfærdede og faldt paa deres Ansigt; thi de frygtede.

21 Og han sagde til dem: Frygter ikke; det skal gaa eder vel.

22 Men lover Gud i Evighed; thi jeg kommer ikke af min egen Naade, men efter vor Guds Villie, derfor lover ham i Evighed!

23 Alle Dage lod jeg mig til Syne for eder, og jeg aad ikke og drak ikke, men det syntes eder kun saa.

24 Og nu bekender Gud; thi jeg farer op til den, som sendte mig. Og skriver alle de Ting, som ere fuldendte, udi en Bog.

25 Og de stode op, og de saa ham ikke mere.

26 Og de bekendte hans store og underfulde Gerninger, hvorledes Herrens Engel var seet af dem.

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole