Bibeloversættelse

1871

Apokryphiske bøger

Judiths bog

Kapitel 4

Jøderne befæste deres Grænser og søge at forhindre Fjendernes Indfald, 1-6; de søge Herren ved Bøn og Faste, og han bønhører dem, 7-13.

1 Og Israels Børn, som boede i Judæa, hørte alle de Ting, som Holofernes, den assyriske Konge Nabukodonosors Krigsøverste, havde gjort imod Folkene, og hvorledes han havde plyndret alle deres Templer og overgivet dem til Ødelæggelse.

2 0g de frygtede saare meget for ham og kom i Angest for Jerusalem og Herrens, deres Guds, Tempel; thi de vare nys komne hjem fra Fangenskabet, og nylig var alt Folket af Judæa blevet samlet, og Karrene og Alteret og Huset vare blevne rensede for Vanhelligelse.

3 Og de sendte Bud til hvert Grænsested i Samaria og til Konas og Bethhoron og Belmen og Jeriko og til Kobe og Esoro Og Salems Dal, og de besatte forud alle Toppe af de høje Bjerge.

4 Og de gjorde Mure om Byerne paa, dem og lagde Levnedsmidler i dem. til Forraad til Krig ; thi deres Marker vare nys afhøstede.

5 Og Joakim, den Ypperstepræst, som var i de samme Dage i Jerusalem, skrev til dem, som boede i Betulua og Betomestajm, som [ligger tværs over for Esdrelom, foran den Mark, som er i Nærheden af Dotajm, og lod sige, at de skulde bemægtige sig Opgangene til Bjergene, fordi derigennem var Indgangen til Judæa; og det var let at forhindre dem, som vilde stige op, efterdi Gennemgangen var snæver, i det højeste for to Mand tilsammen.

6 0g Israels Børn gjorde, som Ypperstepræsten Joakim og hele Israels Folks Raad, som sad i Jerusalem, havde befalet dem.

7 Og de raabte til Gud, hver Mand i Israel, med stort Alvor og ydmygede deres Sjæle med stort A1vor de og deres Hustruer og deres smaa Børn. og deres Kvæg; og hver fremmed og Daglønner og deres købte Trælle lagde Sæk om deres Lænder.

8 Og hver Mand og Kvinde i Israel Tog Børnene og de, som boede i Jerusalem, kastede sig ned foran Templet og overstrøede deres Hoveder med Aske og udbredte deres Sæk for Herrens Ansigt, og de lagde Sæk om Alteret.

9 Og de raabte til Israels Gud samdrægtigt og alvorligt, at han ikke vilde give deres smaa Børn hen til Rov og Kvinderne til Bytte og deres Ejendoms Stæder til Ødelæggelse og de hellige Ting til Besmittelse og Forhaanelse, til Spot for Hedningerne.

10 Og Herren bønhørte deres Røst og saa til deres Trængsel.

11 Og Folket fastede i mange Dage i hele Judæa og Jerusalem foran den almægtige Herres Helligdomme.

12 Og Ypperstepræsten Joakim og alle, som stode for Herren, Præsterne og de, som tjente Herren, vare ombundne med Sæk om deres Lænder og ofrede stedsevarende Brændofre og Folkets Løfteofre og frivillige Gaver; og der var Aske paa deres Huer.

13 Og de raabte til Herren af al Magt, at han vilde besøge alt Israels Hus til det gode.

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole