Bibeloversættelse

1871

Apokryphiske bøger

Judiths bog

Kapitel 5

Holofernes spørger, hvad dette er for et Folk, der tør sætte sig op imod ham, 1-3; Akior, Ammons Børns Fyrste, fortæller Jødernes Herkomst og Guds Velgerning imod dem og raader til, at Holofernes ikke skulde angribe dem, hvis de ikke havde haardelig syndet imod Gud, 4:24; Holofernernes store Herrer bhve vrede paa Akior, 25-27

1 Og det blev kundgjort for Holofernes, den assyriske Hærs Krigsøverste, at Israels Børn lavede sig til Krig og havde tillukket Vejene igennem Bjergene og befæstet hvert højt Bjergs Top og lagt Hindringer paa Markerne.

2 Og han blev saare vred og kaldte alle Moabs Fyrster og Ammons Krigsøverster og alle Landshøvdinger ved Søkysten og sagde til dem:

3 Forkynder mig dog, I Kanaans Børn! hvad dette er for et Folk, som sidder her paa Bjergene, og hvad for Stæder de bo udi, og hvor mange de have I deres Hær, og hvorudi deres Kraft og deres Styrke bestaar, og hvo der er opstaaet som Konge over dem til at anføre deres Krigshær, og hvorfor de have vægret sig for at komme mig i Møde fremfor alle dem, som bo i Vesten.

4 Og Akior alle Ammons Børns Fyrste, sagde til ham: Min Herre høre dog et Ord af din Tjeners Mund, og jeg vil forkynde dig Sandheden om dette Folk, som bor paa disse Bjerge og bor nær hos dig, og der skal ikke udgaa Løgn af din Tjeners Mund.

5 Dette Folk er Efterkommere af Kaldæerne.

6 Og de boede før som fremmede i Mesopotamien, fordi de ikke vilde følge deres Fædres Guder i Kaldæernes Land,

7 men afvege fra deres Forfædres Vej og tilbede Himmelens Gud, en Gud, som de kendte.

8 Og hine udstødte dem fra deres Guders Ansigt; og de flyede til Mesepotamien og boede der som fremmede mange Dage.

9 Og deres Gud sagde, at de skulde drage ud af deres Udlændigheds Land og rejse til Kanaans Land.

10 Og de toge Bolig der og fik meget Guld og Sølv og saare meget Kvæg.

11 Og de fore ned til Ægypten, thi en Hungersnød havde lagt sig over Kanaans Land, og de boede der som fremmede, indtil de kom til Kræfter; og de bleve der til en stor Mængde, og der var ikke Tal paa deres Slægt.

12 Og Kongen i Ægypten stod op imod dem, Og man behandlede dem med List og undertrykkede dem med svært Teglarbejde og gjorde dem til Trælle.

13 Og de raabte til deres Gud, og han slog alt Ægyptens Land med Plager, som ikke kunde læges.

14 Og Ægypterne udjoge dem fra sig, og Gud tørrede det røde Hav for dem.

15 Og han ledte dem ad Vejen til Sinaj og Kades Barnea, og de udjoge alle dem, som boede i Ørken.

16 Og de toge Bolig i Amoriternes Land, og alle dem i Hesbon ødelagde de ved deres Styrke.

17 Og der de vare dragne over Jordanen, fik de hele Bjerglandet i eje.

18 Og de uddreve fra sig Kananiterne og Feresiterne og Jebusiterne og Sikemiterne og alle Gergesiterne, og de boede der mange Dage.

19 Og saa længe de ikke syndede, for deres Gud, gik det dem vel; thi GUd, som hader uret, er med dem.

20 Men da de afvege fra den vej, som han havde forelagt dem, bleve de meget ødelagte i mange krige.

21 Og de bleve førte fangne til et land, som ikke var deres eget, og deres Guds tempel blev jævnet med jorden, og deres stæder bleve indtagne af modstanderne.

22 Og nu, efter at de have omvendt sig til deres Gud, ere de dragne op fra den adspredelse, i hvilken de vare adspredte, og have indtaget Jerusalem, hvor deres helligdom er, og have nedsat sig paa bjergene, thi de vare øde.

23 Og nu, mægtige Herre! dersom der er en misgerning hos dette folk, og de synde imod deres Gud: Saa ville vi lægge mærke til, hvad for en forseelse der er hos dem, og da ville vi drage op og bekrige dem.

24 Men dersom der ikke er uretfærdighed hos dette folk, da gaa min Herre dog forbi, at ikke deres Herre og deres Gud maaske skal stride for dem, og vi skulle blive til spot for hele jorderig.

25 Og det skete, der Akior var kommen til ende med at tale disse ord, da knurrede alt folket, som var rundt om teltet og stod der omkring.

26 Og Holoferness store herrer og alle, som boede ved søkysten og i Moabs land, sagde, at man skulle hugge ham ned; thi vi ville ikke, sagde de, frygte for Israels børn; thi se, det er et folk, i hvilket der ikke er magt eller kraft over for en stærk slagorden.

27 Derfor ville vi dog drage op,og de skulle vorde til føde for din ganske hær, herre Holofernes!

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole