Bibeloversættelse

1871

1 Mosebog

Kapitel 10

1 Og disse ere Noas Sønners Slægter, Sems, Kams og Jafets; og dem fødtes Børn efter Floden.

2 Jafets Sønner vare: Gomer og Magog og Madai og Javan og Thubal og Mesek og Thiras.

3 Og Gomers Sønner: Askenas og Rifat og Thogarma.

4 Og Javans Sønner: Elisa og Tharsis, Kithim og Dodanim.

5 Af disse bleve Hedningernes Øer befolkede i deres Lande, hver efter sit Tungemaal, efter deres Slægter, i deres Folk.

6 Og Kams Sønner vare: Kus og Mizraim og Put og Kanaan.

7 Og Kus' Sønner: Seba og Havila og Sabtha og Raema og Sabtheka; og Raemas Sønner: Skeba og Dedan.

8 Men Kus avlede Nimrod; han begyndte at blive en vældig paa Jorden.

9 Han var en vældig Jæger for Herrens Ansigt; derfor siges: Som Nimrod, en vældig Jæger for Herrens Ansigt.

10 Og Babel var hans Riges Begyndelse, og Erek og Akad og Kalne i Landet Sinear.

11 Fra dette Land drog han ud til Assur, og han byggede Ninive og Rekoboth-Ir og Kala

12 og Resen imellem Ninive og Kala; denne er den store Stad.

13 Og Mizraim avlede Luder og Anamer og Lehaber og Naftuher

14 og Pathruser og Gasluher, fra hvilke Filisterne udgik, og Kaftorer.

15 Og Kanaan avlede Zidon, sin førstefødte, og Heth

16 og Jebusiter og Amoriter og Girgarsiter

17 og Heviter og Arkiter og Siniter

18 og Arvaditer og Zemariter og Hamathiter; og derefter udbredte sig Kananiternes Slægter.

19 Og Kananiternes Grænse var fra Zidon henimod Gerar indtil Gaza, henimod Sodoma og Gomorra, Adma og Zeboim indtil Lasa.

20 Disse ere Kams Børn efter deres Slægter, efter deres Tungemaal, i deres Lande, i deres Folk.

21 Og Sem fødtes ogsaa Børn; han var alle Ebers Børns Fader, Jafets ældre Broder.

22 Sems Sønner vare: Elam og Assur og Arfaksad og Lud og Aram.

23 Og Arams Sønner vare: Uz og Hul og Gether og Mas.

24 Og Arfaksad avlede Sala; og Sala avlede Eber.

25 Og Eber fødtes to Sønner: den enes Navn var Peleg, fordi Jorden blev skiftet i hans Tid, og hans Broders Navn var Joktan.

26 Og Joktan avlede Almodad og Salef og Hazarmaveth og Jara

27 og Adoram og Usal og Dikla

28 og Obal og Abimael og Skeba

29 og Ofir og Havila og Jobab; alle disse ere Joktans Sønner.

30 Og deres Bolig var fra Mesa henimod Sefar, det Bjerg mod Østen.

31 Disse ere Sems Børn efter deres Slægter, efter deres Tungemaal, i deres Lande, efter deres Folk.

32 Disse ere Noas Børns Slægter i deres Afkom, i deres Folk; og af dem have Folkene adskilt sig paa Jorden efter Floden.

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole