Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's første Brev

2det Kapitel.

1 Mine Børnlille, dette skriver jeg til eder, for at i ikke skulle synde. Dog dersom nogen synder, have vi en Talsmand hos Faderen, Jesus Kristus den retfærdige;

2 og han er Forsoning for vore Synder, dog ikke for vore alene, men ogsaa for den hele Verdens.

3 Og deraf skjønne vi, at vi kjende ham, om vi holde hans Befalinger.

4 Hvo som siger : jeg kjender ham, og ikke holder hans Befalinger, er en Løgner, og i ham er Sandheden ikke.

5 Men hvo som holder hans Ord, i ham er sandelig Guds Kjærlighed fuldkommet. Deraf skjønne vi, at vi ere i ham.

6 Hvo som siger, at han bliver i ham, er ogsaa skyldig selv s at vandre saaledes, som han vandrede.

7 I elskede, det er ikke en ny Befaling, jeg skriver til eder, men en gammel Befaling, som I have haft fra Begyndelsen, den gamle Befaling er det Ord, som I have hørte.

8 Atter er det en ny Befaling, jeg skriver til eder, hvilket er sandt i ham og i eder, thi Mørket svinder, og det sande Lys skinner allerede.

9 Hvo som siger, at han er i Lyset. og dog hader sin Broder, han er i Mørket endnu.

10 Hvo som elsker sin Broder, bliver i Lyset, og i det er der ikke Anstød.

11 Men hvo som hader sin Broder, er i Mørket og vandrer i Mørket og ved ikke, hvor han gaar hen', fordi Mørket har blindet hans Øjne.

12 Jeg skriver til eder, Børnlille, fordi eders Synder ere eder forladte for hans Navns Skyld.

13 Jeg skriver til eder Fædre, fordi I kjende ham, som er fra Begyndelsen. Jeg skriver til eder unge, fordi I have overvundet den Onde. Jeg har skrevet til eder Børn, fordi I kjende Faderen.

14 Jeg har skrevet til eder Fædre, fordi I kjende ham, som er fra Begyndelsen. Jeg har skrevet til eder unge, fordi I ere stærke, og Guds Ord bliver i eder, og I have overvundet den Onde.

15 Elsker ikke Verden, ikke heller de Ting, som ere i Verden; dersom nogen elsker Verden, er Faderens Kjærlighed ikke i ham.

16 Thi alt det, som er i Verden, Kjødets Lyst og Øjnenes Lyst og Livets Bram, er ikke af Faderen, men det er af Verden.

17 Og Verden forgaar og dens Lyst; men hvo som gjør Guds Vilje, bliver i Evighed.

18 Børn, det er en sidste Time; og ligesom I have hørt, at der kommer en Modkristus, er der ogsaa nu fremtraadt mange Modkrister, hvoraf vi skjønne, at det er en sidste Time.

19 Udaf os ere de udgangne, men de vare ikke udaf os; thi havde de været udaf os, vare de blevne med os. Dog. det var, for at det skulde komme for Dagen, at ikke alle ere udaf os.

20 Og I have en Salve fra den hellige, og I vide det alle.

21 Jeg har ikke skrevet til eder, fordi I ikke kjende Sandheden, men fordi I kjende den, og fordi ingen som helst Løgn er af Sandheden.

22 Hvem er Løgneren, naar det ikke er den, der negter, at Jesus er Kristus Han er Modkristus, den som negter Faderen og Sønnen.

23 Hver den, som negter Sønnen, har heller ikke Faderen; hvo som bekjender Sønnen, har ogsaa Faderen.

24 Men I, det som I hørte fra Begyndelsen, lad det blive i eder. Dersom det, I hørte fra Begyndelsen. bliver i eder, blive ogsaa I i Sønnen og i Faderen.

25 Og dette er den Forjættelse, som han selv forjættede os, det evige Liv.

26 Dette har jeg skrevet til eder om dem, som lede eder vild.

27 Og I, den Salve, som I fik af ham, den bliver i eder, og I have ikke behov, at nogen skal belære eder; men ligesom hans Salve belærer eder om alt, og den er sand og er ikke Løgn, saa bliver ogsaa i ham, saaledes som den lærte eder.

28 Saa bliver ogsaa nu, Børnlille, i ham, for at vi, naar han aabenbares, maa have Frimodighed og ikke med Skamme vige fra ham i hans Tilkomst.

29 Naar I vide, at han er retfærdig, da skjønne I, at ogsaa hver den, som gjør Retfærdigheden, er født udaf ham.

Skat Rørdam NT

Johannes's første brev

Johannes's første brev

Johannes's første Brev
1 2 3 4 5