Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's første Brev

3dje Kapitel.

1 Ser, hvordan en Kjærlighed Faderen har givet os, at vi skulle kaldes Guds Børn, og vi ere det. Derfor kjender Verden ikke os, fordi den ikke har kendt ham.

2 I elskede, nu ere vi Guds Børn, og endnu er det ikke kommet for Dagen, hvad vi skulle vorde; vi vide, at naar det kommer for Dagen, skulle vi vorde ham lige, fordi vi skulle se ham, som han er.

3 Og hver den, som har dette Haab paa ham, renser sig, ligesom han er ren.

4 Hver den, som gjør Synden, gjør ogsaa det ulovlige, og Synden er det ulovlige.

5 Og I vide, at han blev aabenbaret, for at han skulde borttage Synderne, og Synd er der ikke i ham.

6 Hver den, som bliver i ham, synder ikke; hver den, som synder, har ikke set ham, kjender ham ej heller.

7 Børnlille, lad ingen lede eder vild. Hvo som gjør Retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig.

8 Hvo som gjør Synden, er af Djævelen , thi Djævelen har syndet fra Begyndelsen . Dertil blev Guds Søn aabenbaret, at han skulde nedbryde Djævelens Gjerninger.

9 Hver den, som er født udaf Gud, gjør ikke Synd. fordi hans Sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi det er udaf Gud, han er født.

10 Herpaa ere Guds Børn kjendelige, og Djævelens Børn. Hver den, som ilke gjør Retfærdighed, er ikke af Gud, saa og den, som ikke elsker sin Broder.

11 Thi dette er Budskabet, som I hørte fra Begyndelsen, at vi skulle elske hverandre,

12 ikke ligesom Kain var af den Onde og myrdede sin Broder. Og hvorfor myrdede han ham? Fordi hans Gjerninger vare onde, men hans Broders retfærdige.

13 Undrer eder ikke, Brødre, om Verden hader eder.

14 Vi vide, at vi ere gangne over fra Døden til Livet, thi vi elske Brødrene; hvo som ikke elsker, bliver i Døden.

15 Hver den, som hader sin Broder, er en Manddraber, og I vide, at ingen Manddraber har evigt Liv blivende i sig.

16 Deri have vi lært Kjærligheden at kjende, at han satte sit Liv til for os; ogsaa vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene.

17 Men den som har Verdens Gods og ser sin Broder være i Trang og lukker sit Hjærte for ham, hvorledes bliver Guds Kjærlighed i ham ?

18 Børnlille, lader os ikke elske med Tale eller med Tungen, men i Gjerning og Sandhed.

19 Heraf kunne vi skjønne, at vi ere af Sandheden, og vi skulle kunne stille vore Hjærter tilfreds for hans Aasyn dermed.

20 at dersom vort Hjærte domfælder os, er Gud dog større end vort Hjærte og kjender alle Ting.

21 I elskede, dersom vort Hjærte ikke domfælder os, have vi Frimodighed for Gud,

22 og hvad som vi bede om, faa vi af ham; thi vi holde hans Befalinger og gjøre, hvad tækkeligt er i hans Øjne.

23 Og dette er hans Befaling, at vi skulle tro hans Søns Jesu Kristi Navns og elske hverandre efter den Befaling, han gav os.

24 Og hvo som holder hans Befalinger, bliver i ham, og han i ham; og deraf skjønne vi at han bliver i os, af Aanden, som han gav os.

Skat Rørdam NT

Johannes's første brev

Johannes's første brev

Johannes's første Brev
1 2 3 4 5