Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Korinterne.

1ste Kapitel.

1 Pavlus, kaldet til Kristi Jesu Apostel ved Guds Vilje, og Broderen Sostenes

2 hilser Guds Menighed , som er i Korint, de helligede i Kristus Jesus, kaldede, hellige, tilligemed alle dem, der paakalde vor Herres Jesu Kristi Navn paa ethvert Sted baade hos dem og hos os.

3 naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus!

4 Jeg takker stadig min Gud for eder, for den Guds Naade, som er given eder i Kristus Jesus,

5 at I ere i alle Maader blevne rige i ham, i al Tale og al Kjendskab ,

6 ligesom Kristi Vidnesbyrd er blevet stadfæstet i eder,

7 saaledes at I ikke staa tilbage i nogen Naadegave, idet I vente paa vor Herres Jesu Kristi Aabenbarelse ,

8 han som ogsaa skal stadfæste eder indtil Enden som ulastelige paa vor Herres Jesu Kristi Dag.

9 Gud er trofast, ved hvem I bleve kaldte til Samfund om hans Søn, Jesus Kristus vor Herre.

10 Men jeg formaner eder, Brødre, ved vor Herres Jesu Kristi Navn, til at I alle maa føre samme Tale, og at der ikke maa være Splittelser iblandt eder, men at I maa være fuldfærdige i det samme Sind og i den samme Mening.

11 Thi der er blevet mig fortalt om eder, mine Brødre, af Kloes Folk, at der er Stridigheder iblandt eder.

12 Og hermed mener jeg, at enhver af eder siger: jeg hører til Pavlus; og jeg til Apollos; og jeg til Kefas; og jeg til Kristus.

13 Er Kristus delt? men det var Pavlus, der blev korsfæstet for eder, eller til Pavlus's Navn I bleve døbte ?

14 Jeg takker Gud, at jeg ikke har døbt nogen af eder uden Krispus og Kajus,

15 for at ikke nogen skal sige, at det var til mit Navn, I bleve døbte.

16 Dog, jeg har ogsaa døbt Stefanas's Hus; ellers ved jeg ikke, om der er nogen anden, jeg har døbt.

17 Thi Kristus udsendte mig ikke til at døbe, men til at forkynde Evangeliet, ikke i Ord-Visdom, for at ikke Kristi Kors skulde blive til et tomt Ord.

18 Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Daarskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.

19 Thi der er skrevet : »Jeg vil ødelægge de vises Visdom, og de forstandiges Forstand vil jeg gjøre til intet«.

20 Hvor ere de vise? hvor de skriftlærde? hvor denne Tidsolds Ordkæmpere ? Har Gud ikke gjort Verdens Visdom til Daarskab?

21 Thi efterdi Verden med sin Visdom ikke kjendte Gud i hans Visdom, behagede det Gud ved Forkyndelsens Daarskab at frelse dem, som tro;

22 efterdi baade Jøder æske Tegn, og Grækere søge Visdom,

23 vi derimod forkynde Kristus som korsfæstet, for Jøder en Forargelse og for Hedninger en Daarskab,

24 men for selve de kaldede, baade Jøder og Grækere, Kristus som en Guds Kraft og Guds Visdom.

25 Thi Daarskaben fra Gud er visere end Menneskene, og det magtesløse fra Gud er stærkere end Menneskene.

26 I se jo paa eders Kaldelse, Brødre, at der var ikke mange vise efter Kjødet ikke mange mægtige, ikke mange ædelbaarne;

27 nej, hvad der i Verden er Daarskab, udvalgte Gud for at gjøre de vise til Skamme, og det i Verden magtesløse udvalgte Gud for at gjøre det stærke til Skamme,

28 og det i Verden uædle og det ringeagtede udvalgte Gud, det som intet er, for at gjøre det, som er noget, til intet,

29 for at intet Kjød skal rose sig for Gud.

30 Men af ham ere I udi Kristus Jesus, han som er vorden os Visdom fra Gud og Retfærdighed og Helliggjørelse og Gjenløsning,

31 for at, som skrevet er, »den som roser sig, skal rose sig i Herren«

Skat Rørdam NT

Pavlus's første Brev til Korinterne

Det første brev til kortinerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16