Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Korinterne.

10de Kapitel.

1 Thi jeg vil ikke, Brødre, at I skulle være uvidende om, at vore Fædre alle vare under Skyen og alle gik igjennem Havet,

2 og alle bleve de døbte til Moses i Skyen og i Havet,

3 og alle spiste de den samme aandelige Mad,

4 og alle drak de den samme aandelige Drik; de drak nemlig af en aandelig Klippe, som fulgte med, og Klippen var Kristus.

5 Alligevel havde Gud ikke Behag i de fleste af dem; thi de bleve slagne ned i Ørken.

6 Men disse Ting skete som Forbilleder for os, for at vi ikke skulle være lystne efter ondt, ligesom hine lystedes derefter.

7 Vorder ikke heller Afgudsdyrkere, ligesom nogle af dem, alt som skrevet er: »Folket satte sig ned at spise og drikke, og de stode op for at lege« .

8 Lader os ikke heller øve Skjørlevned, ligesom nogle af dem øvede Skjørlevned, og der faldt paa én Dag tre og tyve Tusende.

9 Lader os heller ikke friste Herren, ligesom nogle af dem fristede ham og bleve dræbte af Slangerne.

10 Knurrer ikke heller, ligesom nogle af dem knurrede og bleve dræbte af Ødelæggeren.

11 Men dette timedes dem forbilledlig, og det er skrevet til Paamindelse for os, til hvem Tidernes Ende er kommen.

12 Altsaa den, som mener at staa, se til, at han ikke falder.

13 Det er ikkun menneskelig Fristelse, der er kommen over eder; men Gud er trofast, saa han ikke vil tillade, at I fristes over eders Evne, men vil til Fristelsen ogsaa føje Udvejen, saa I kunne udholde den.

14 Derfor, mine elskede, flyer fra Afgudsdyrkelsen.

15 Jeg siger det som til forstandige; dømmer selv, hvad jeg siger.

16 Velsignelsens Bæger, som vi velsigne, er det ikke Samfund om Kristi Blod? Brødet, som vi bryde, er det ikke Samfund om Kristi Legeme ?

17 Fordi der er ét Brød, ere vi, de mange, ét Legeme, thi vi faa alle vor Del af det .ene Brød.

18 Ser til Israel efter Kjødet: have ikke de, som spise Ofrede, Samfund om Alteret?

19 Hvad siger jeg da? At et Afgudsoffer er noget, eller at en Afgud er noget?

20 Nej, men hvad Hedningerne ofre, det ofre de til Uaander og ikke til Gud; men jeg vil ikke, at I skulle faa Samfund om Uaanderne. I kunne ikke drikke Herrens Bæger og Uaanders Bæger;

21 I kunne ikke tage Del i Herrens Bord og i Uaanders Bord.

22 Eller skulle vi udæske Herrens Nidkjærhed? mon vi ere stærkere end han ?

23 Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt; alt er tilladt, men: ikke alt opbygger.

24 Ingen søge sit eget, men den andens Bedste.

25 Alt, hvad der sælges i Slagterbod, kunne I spise uden at undersøge noget for Samvittighedens Skyld;

26 thi »Herrens er Jorden og dens Fylde«.

27 Om en af de vantro indbyder eder. og I ville gaa. da spiser alt, hvad der sættes for eder, uden at undersøge noget for Samvittighedens Skyld.

28 Men dersom ene siger til eder: dette er Offerkjød! saa spiser det ikke for hans Skyld, som gav del tilkjende, og for Samvittighedens Skyld.

29 Ikke ens egen Samvittighed mener jeg, men den andens; thi hvorfor skal min Frihed dømmes af en andens Samvittighed?

30 Naar jeg har Del deri med Tak, hvorfor skal der saa tales ilde om mig for det, som jeg takker fora?

31 Enten I derfor spise eller drikke, eller hvad I gjøre, saa gjører alt til Guds Ære.

32 Værer ikke til Anstød enten for Jøder eller for Grækere eller for Guds Menighed,

33 ligesom ogsaa jeg i alle Ting stræber at tækkes alle, idet jeg ikke søger mit eget Gavn, men de manges, at de maa vorde frelste. Stræber at ligne mig, ligesom ogsaa jeg stræber at ligne Kristus.

Skat Rørdam NT

Pavlus's første Brev til Korinterne

Det første brev til kortinerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16