Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Korinterne.

11te Kapitel.

1 Stræber at ligne mig, ligesom ogsaa jeg stræber at ligne Kristus.

2 Men jeg roser eder, fordi I komme mig i Hu i alt og holde fast ved Overleveringerne, saaledes som jeg overantvordede eder dem.

3 Men jeg vil, at I skulle vide, at enhver Mands Hoved er Kristus, og en Kvindes Hoved er hendes Mand, og Kristi Hoved er Gud.

4 Enhver Mand, som holder Bøn eller profeterer med bedækket Hoved, skæmmer sit Hoved.

5 Men hver Kvinde, som holder Bøn eller profeterer med bart Hoved, skæmmer sit Hoved; thi det er et og det samme, som om hun var raget.

6 Thi naar, en Kvinde ikke bedækker sit Hoved, saa kan hun ogsaa klippe sit Haar af; men er det en Skam for en Kvinde at lade sig klippe eller afrage, saa lad hende bedække sig.

7 En Mand bør nemlig ikke bedække sit Hoved, fordi han staar som Guds Billede og Ære; men Kvinden er Mandens Ære.

8 Thi Mand er ikke udaf Kvinde, men Kvinde udaf Mand;

9 thi der blev jo ikke skabt en Mand for Kvindens, men en Kvinde for Mandens Skyld.

10 Derfor bør Kvinden have et Myndigheds- Tegn paa Hovedet, for Englenes Skyld.

11 Dog er hverken Kvinde uden Mand, eller Mand uden Kvinde i Herren;

12 thi ligesom Kvinden er af Manden, saaledes er og Manden ved Kvinden, og altsammen er det af Gud.

13 Dømmer hos eder selv: er det sømmeligt, at en Kvinde, holder Bøn til Gud barhovedet?

14 Og lærer ikke selve Naturen eder, at dersom en Mand bærer langt Haar, er det ham til Vanære,

15 men dersom en Kvinde bærer langt Haar, er det hende til Hæder? thi Haaret er givet hende som et Slør.

16 Men mener nogen at ville trættes herom, da have vi ikke saadan Skik, ej heller Guds Menigheder.

17 Men idet jeg paabyder dette, roser jeg ikke, at I komme sammen ikke til det bedre, men til det ringere.

18 Thi for det første naar I komme sammen i Menigheds-Forsamling, hører jeg, at der findes Splittelser iblandt eder, og for en Del tror jeg det.

19 Thi der maa endog være Partier iblandt eder, for at de fuldprøvede iblandt eder maa vorde aabenbare.

20 Naar I altsaa komme sammen tilhobe, er dette ikke at æde en Herrens Nadver;

21 thi hver tager under Spisningen sin egen Nadver forud, og den ene hungrer, den anden drikker for meget.

22 Have I da ikke Huse til at spise og drikke i? Eller foragte I Guds Menighed og volde dem Skam, som intet have? Hvad skal jeg sige til eder? skal jeg rose eder? I dette Stykke roser jeg eder ikke.

23 Thi jeg selv har modtaget fra Herren, hvad jeg ogsaa har overantvordet eder, at Herren Jesus i den Nat, da han blev forraadt, tog et Brød

24 og takkede og brød det og sagde »Dette er mit Legeme, som er for eder; gjører dette til min Ihukommelse.

25 Ligeledes tog han og Bægeret efter at have holdt Aftensmaaltid, idet han sagde : Dette Bæger er den nye Pagt i mit Blod ; gjører dette, saa ofte som I drikke det, til min Ihukommelse«.

26 Thi saa ofte som I ,æde dette Brød og drikke Bægeret, forkynde I Herrens Død, indtil han kommer.

27 Altsaa hvo som æder Brødet eller drikker Herrens Bæger uværdelig, han forbryder sig imod Herrens Legeme og Blod.

28 Men man prøve sig selvs, og saaledes æde man af Brødet og drikke af Bægeret.

29 Thi den, som æder og drikker, æder og drikker sig selv Dom til, naar han ikke gjør Forskjel paa Legemet.

30 Desaarsag er der mange skrøbelige og syge iblandt eder, og ikke faa sove hen.

31 Men bedømte vi os selv, bleve vi ikke dømte ;

32 men naar vi dømmes, revses vi af Herren, for at vi ikke skulle fordømmes med Verden.

33 Altsaa, mine Brødre, naar I komme sammen for at spise, da venter paa hverandre.

34 Er nogen hungrig, saa spise han hjemme, for at I ikke skulle komme sammen til Dom. Det øvrige skal jeg anordne, naar jeg kommer.

Skat Rørdam NT

Pavlus's første Brev til Korinterne

Det første brev til kortinerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16