Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Korinterne.

12te Kapitel.

1 Hvad nu de aandelige Gaver angaar, vil jeg ikke, Brødre, 1 at I skulle være uvidende.

2 I vide, at den Gang I vare Hedninger, dreves I afsted til de stumme Afguder, alt som bedst I dreves.

3 Derfor kundgjør jeg eder, at ingen, som taler i Guds Aand, siger: Jesus er bandlyst! og ingen kan sige: Jesus er Herre! uden i den Hellig Aand.

4 Nu er der Forskjel paa Naadegaver, men det er den samme Aand;

5 og der er Forskjel paa Tjenester, dog er det den samme Herre;

6 og der er Forskjel paa Kraftvirkninger, men det er den samme Gud, som virker det altsammen i alle .

7 Men Aabenbarelsen af Aanden gives til enhver, efter som det er gavnligt.

8 Til en gives der nemlig ved Aanden Visdoms Tale, til en anden Kjendskabs Tale efter den samme Aand,

9 til en anden Tro i den samme Aand, til en anden Helbredelses-Naadegaver i den ene Aand,

10 til en anden at virke Kraft-Gjerninger, til en anden Profetgave, til en anden Bedømmelse af Aander, til en anden adskillige Slags Tungemaal, til en anden Udlægning af Tungemaal.

11 Men alt 11 dette virker den ene og samme Aand, som uddeler til enhver især, efter som han vil.

12 Thi ligesom Legemet er ét og har mange Lemmer, men alle Legemets Lemmer, saa mange som de ere, ere et Legeme, saaledes ogsaa Kristus.

13 Thi med én Aand bleve vi jo alle døbte til ét Legeme, enten vi ere Jøder eller Grækere, Trælle eller fri, og alle fik vi én Aand iskjænket.

14 Thi Legemet er jo ikke ét Lem, men mange .

15 Dersom Foden vilde sige: fordi jeg ikke er Haand, hører jeg ikke til Legemet, saa er den ikke derfor udenfor Legemet.

16 Og dersom Øret vilde sige: fordi jeg ikke er Øje, hører jeg ikke til Legemet, saa er det ikke derfor udenfor Legemets.

17 Hvis hele Legemet var Øje, hvor var saa Hørelsen? hvis det helt var Hørelse, hvor var saa Lugten?

18 Men nu har Gud sat Lemmerne, hvert enkelt af dem, i Legemet, efter som han har villet.

19 Vare de derimod alle ét Lem, hvor var saa Legemet?

20 Men nu er der mange Lemmer, men ét Legeme.

21 Og Øjet kan ikke sige til Haanden: jeg har ikke Brug_ for dig! ej heller Hovedet til Fødderne: jeg har ikke Brug for eder !

22 Nej, meget mere ere de Lemmer paa Legemet nødvendige, som synes at være mest kraftesløse;

23 og dem, der synes os mindre ærefulde paa Legemet, dem gøre vi des mere Ære af, og de Lemmer vi blues ved, behandles med des større Blufærdighed ;

24 vore anstændige Lemmer have det derimod ikke behov. Men Gud har sat Legemet saaledes sammen, at han gav det ringere større Ære,

25 for at der ikke skal være Splid i Legemet, men at Lemmerne skulle have samme Omsorg for hverandre.

26 Og lider ét Lem, da lide alle Lemmerne med, hædres et Lem, da glæde alle Lemmerne sig med.

27 Men I ere Kristi Legeme og Lemmer hver for sin Del.

28 Og nogle har Gud sat i Menigheden først til Apostle, for det andet til Profeter, for det tredje til Lærere, dernæst Kraft-Gjerninger, dernæst Naadegaver til Helbredelser, til at hjælpe, til at styre, til adskillige Slags Tungemaal.

29 Ere vel alle Apostle? ere alle Profeter? ere alle Lærere? gjøre alle Kraft-Gjerninger?

30 have alle Helbredelses-Naadegaver? tale alle i Tungemaal? kunne alle udlægge ?

31 Men tragter efter de største Naadegaver; og jeg skal vise eder en endnu ypperligere Vej.

Skat Rørdam NT

Pavlus's første Brev til Korinterne

Det første brev til kortinerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16