Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Korinterne.

16de Kapitel.

1 Hvad Indsamlingen til de hellige angaar, da skulle ogsaa I gjøre saaledes, som jeg har anordnet for Menighederne i Galatien.

2 Paa hver første Dag i Ugen skal enhver af eder hjemme hos sig selv lægge i Gjemme, hvad han maatte faa Lykke til, for at der ikke skal ske Indsamlinger først, naar jeg kommer.

3 Men naar jeg er kommen, vil jeg med Breve sende dem, som I maatte vælge, for at bringe eders Kjærlighedsgave til Jerusalem.

4 Men dersom det er værd, at ogsaa jeg rejser, skulle de rejse med mig.

5 Men jeg vil komme til eder, naar jeg har rejst igjennem Makedonien; jeg rejser nemlig igennem Makedonien;

6 men hos eder vil jeg maaske blive eller endog overvintre, for at I kunne ledsage mig derhen, hvor jeg saa maatte rejse.

7 Thi jeg vil ikke nu se eder i Forbigaaende; jeg haaber nemlig at blive nogen Tid hos eder, om Herren vil tilstede det.

8 Men jeg vil blive i Efesos indtil Pinsen;

9 thi en stor og virksom Dør staar mig aaben, og der er mange Modstandere.

10 Naar Timoteos kommer, da ser til, at han uden Frygt kan færdes hos eder; thi det er Herrens Gjerning, han gjør, saavel som jeg.

11 Saa maa da ingen ringeagte ham, men ledsager ham bort i Fred, for at han kan komme til mig; thi jeg venter paa ham med Brødrene.

12 Men hvad Broder Apollos angaar, da har jeg bedet ham meget om at rejse til eder med Brødrene; dog var han aldeles ikke villig til at rejse nu, men han vil komme, naar han faar Tid.

13 Vaager, staar fast i Troen, værer mandige, værer stærke;

14 lader alt, hvad I have for, ske i Kærlighed .

15 Men jeg formaner eder. Brødre : I vide, at Stefanas's Hus er Akajas Førstegrøde, og de have stillet sig selv til Tjeneste for de hellige;

16 saa skulle ogsaa I underordne eder under saadanne og enhver, som arbejder med og paatager sig Møje.

17 Men jeg glæder mig over, at Stefanas, Fortunatus og Akaikos ere komne her, fordi disse have udfyldt Savnet af eder;

18 thi de have kvæget min Aand og eders. Paaskjønner derfor saadanne.

19 Menighederne i Asien hilse eder. Akvilas og Priska hilse eder meget i Herren tilligemed Menigheden i deres Hus.

20 Alle Brødrene hilse eder. Hilser hverandre med et helligt Kys.

21 Hilsen, med min, Pavlus's, egen Haand.

22 Om nogen ikke har Herren kjær, være han bandlyst! Maran ata!

23 Herren Jesu Naade være med eder!

24 Min Kærlighed er med eder alle i Kristus Jesus, Amen.

Skat Rørdam NT

Pavlus's første Brev til Korinterne

Det første brev til kortinerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16