Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Korinterne.

3dje Kapitel.

1 Og jeg, Brødre, kunde ikke tale til eder som til aandelige, men som til kjødelige, som til spæde Børn i Kristus .

2 Mælk gav jeg eder at drikke, ikke fast Føde, thi I magtede den ikke endnu, ja end ikke nu magte I den;

3 thi endnu ere I kjødelige. Naar der nemlig er Avind og Kiv iblandt eder, ere I saa ikke kjødelige og vandre paa Menneske-Vis ?

4 Thi naar en siger: jeg hører til Pavlus! og en anden: jeg hører til Apollos! ere I saa ikke Mennesker?

5 Hvad er da Apollos? og hvad er Pavlus? Tjenere, ved hvem I bleve troende, og det efter som Herren gav enhver.

6 Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav Vækst.

7 Altsaa hverken den som planter, eller den som vander, er noget, men Gud, som giver Vækst.

8 Men den som planter, og den som vander, ere ét, og hver skal faa sin egen Løn efter sit eget Arbejde.

9 Thi Guds Medarbejdere ere vi, Guds Agerland, Guds Bygning ere I.

10 Efter den Guds Naade, som blev given mig, har jeg som en kyndig Bygmester lagt Grundvold, og en anden bygger op derpaa; men hver se til. hvorledes han bygger op.

11 Thi anden Grundvold kan ingen lægge uden den, som er lagt, og den er Jesus Kristus.

12 Men om nogen bygger op paa Grundvolden med Guld, Sølv, kostbare Stene, Træ, Hø, Straa,

13 da skal .enhvers Arbejde vorde vitterligt; thi Dagen skal gjøre det klart, fordi den aabenbares med Ild, og hvordan enhvers Arbejde er, det skal Ilden prøve.

14 Hvis det Arbejde, som en har bygget op. holder sig, skal han faa Løn;

15 hvis ens Arbejde opbrændes, skal han gaa glip af den, men selv skal han frelses, dog saaledes som igjennem Ild.

16 Vide I ikke, at I ere Guds Tempel, og Guds Aand bor i eder?

17 Hvis nogen ødelægger Guds Tempel, skal Gud øde­lægge ham; thi Guds Tempel er helligt, og dette ere I.

18 Ingen bedrage sig selv! Om nogen mener at være viis iblandt eder i denne Tidsold, saa vorde han en Daare, for at han kan vorde viis.

19 Thi denne Verdens Visdom er Daarskab hos Gud. Thi der er skrevet: Han er den, som griber de vise i deres Træskhed.

20 Og atter: Herren kjender de vises Tanker, at de ere forfængeliges.

21 Saa rose da ingen sig af Mennesker; thi alle Ting ere eders,

22 enten det er Pavlus eller Apollos, eller Kefas, eller Verden, eller Liv, eller Død, eller det nærværende, eller det tilkommende: alle Ting ere eders.

23 Men I ere Kristi, og Kristus er Guds.

Skat Rørdam NT

Pavlus's første Brev til Korinterne

Det første brev til kortinerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16