Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Korinterne.

4de Kapitel.

1 Saaledes agte man os, som Kristi Tjenere og Husholdere over Guds Hemmeligheder.

2 Saa kræves her iøvrigt hos Husholdere, at de maa findes tro.

3 Men mig er det en saare ringe Ting, at der dømmes om mig af eder eller af en menneskelig Domsdag, ja end ikke jeg selv dømmer om mig.

4 Thi jeg ved intet med mig selv, dog er jeg ikke dermed retfærdiggjort; men Herren er den, som dømmer om mig.

5 Dømmer derfor ikke noget før Tiden, inden Herren kommer, han som og skal bringe for Lyset, hvad d'er er skjult i Mørket, og gjøre Hjærternes Raad vitterlige; og da skal hver faa sin Ros fra Gud.

6 Men dette, Brødre, har jeg henført paa mig selv og Apollos for eders Skyld, for at I ved os maatte lære ikke at stile højere, end hvad skrevet er, for at I ikke til Bedste for den ene skulle opblæse eder den ene imod den anden.

7 Thi hvem giver dig Fortrin? og hvad har du, som du ikke har faaet? Men om du og har faaet noget, hvi roser du dig da, som om du ikke havde faaet det?

8 Ere I allerede mættede? ere I allerede blevne rige? ere I blevne Konger os foruden'? Ja, gid I kun vare blevne Konger, for at ogsaa vi kunde være Konger tilligemed eder!

9 Thi mig synes, Gud har stillet os Apostle sidst, som dødsdømte; vi ere jo blevne et Skuespil for Verden, baade for Engle og for Mennesker.

10 Vi ere Daarer for Kristi Skyld, men I ere kloge i Kristus; vi ere magtesløse, men I ere stærke; I ere hædrede, men vi vanærede.

11 Lige til denne Time døje vi baade Hunger og Tørst og Nøgenhed og Næveslag og have intet blivende Sted,

12 og vi arbejde møjsommelig med vore egne Hænder; naar vi udskjældes, velsigne vi, naar vi forfølges, udholde vi det,

13 naar der tales ondt om os, give vi gode Ord; vi ere blevne som Verdens Udskud, et Skumpelkud for alle indtil nu.

14 Det er ikke for at beskæmme eder, ,jeg skriver dette, men for at paaminde eder som mine elskede Børn.

15 Thi om I end monne have ti tusende Opdragere i Kristus, have I dog ikke mange Fædre; thi det var mig, som avlede eder i Kristus Jesus ved Evangeliet.

16 Saa formaner jeg eder da: stræber at ligne mig.

17 Netop derfor har jeg sendt Timoteos til eder, ham som er mit elskede og tro Barn i Herren; han vil minde eder om mine Veje i Kristus, saaledes som jeg lærer allevegne i enhver Menighed.

18 Men somme ere blevne opblæste, i den Tanke at jeg ikke kom til eder;

19 men jeg skal snart komme til eder, dersom Herren vil, og tage Kjende, ikke paa de opblæstes Tale, men paa deres Kraft.

21 Thi Guds Rige bestaar ikke i Tale, men i Kraft.

21 Hvad ville I? at jeg skal komme til eder med Kjæp, eller med Kjærlighed og Sagtmodigheds Aand?

Skat Rørdam NT

Pavlus's første Brev til Korinterne

Det første brev til kortinerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16