Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Korinterne.

6te Kapitel.

1 Kan nogen af eder overvinde sig til, naar han har Sag med en anden, at gaa i Rette for de uretfærdige, og ikke for de hellige?

2 Eller vide I ikke, at de hellige skulle dømme Verden? og naar Verden dømmes ved eder, ere I da uværdige til at dømme i de ringeste Sager?

3 Vide I ikke, at vi skulle dømme Engle, endsige da i timelige Ting?

4 Dersom I nu altsaa have Sager om timelige Ting, sætte I saa dem til Dommere, som agtes for intet i Menigheden?

5 Til Skam for eder siger jeg det. Findes der altsaa ikke iblandt eder en eneste viis, som mægter at dømme sine Brødre imellem?

6 Men Broder gaar i Rette med Broder, og det for de vantro!

7 I det hele er det nu allerede en Brøst hos eder, at I have Retstrætter med hinanden. Hvorfor lide I ikke hellere Uret? hvorfor lade I ikke hellere tage fra eder?

9 Men I gjøre Uret og tage, og det fra Brødre!

9 Eller vide I ikke, at uretfærdige ikke skulle arve Guds Rige? Farer ikke vild; hverken Skjørlevnere eller Afgudsdyrkere eller Horkarle eller de der lade sig bruge til unaturlig Utugt, eller de der øve den,

10 eller Tyve eller havesyge eller Drankere eller Æreskjændere eller Røvere skulle arve Guds Rige.

11 Og saadanne vare I til Dels; men I bleve aftvættede, ja helliggjorte, ja retfærdiggjorte i Herrens Jesu Kristi Navn og i vor Guds Aand.

12 Alt har jeg Lov til, men ikke alt er gavnligt; alt har jeg Lov til, men jeg skal ikke lade mig beherske af noget.

13 Maden er for Bugen, og Bugen for Maden, men Gud skal afskaffe baade denne og hin. Legemet derimod er ikke for Skjørlevned, men for Herren, og Herren er for Legemet;

14 og Gud baade har oprejst Herren og skal oprejse os ved sin Kraft.

15 Vide I ikke, at eders Legemer ere Kristi,Lemmer'? Skal jeg saa tage Kristi Lemmer og gjøre dem til en Skjøges Lemmer! Det være langt fra.

16 Eller vide I ikke, at den der holder sig til Skjøgen, er ét Legeme med hende? Thi »de to, siger han, skulle blive til ét Kjød» .

17 Men den der holder sig til Herren, er én Aand med ham.

18 Flyer Skjørlevned! Enhver Synd, som et Menneske ellers kan gjøre, er udenfor Legemet, men den der driver Skjørlevned, synder imod sit eget Legeme.

19 Eller vide I ikke, at eders Legeme er et Tempel for den Hellig-Aand, som er i eder, og som I have fra Gud, og at I ikke ere eders egne?

20 Thi I bleve kjøbte dyrt; forherliger da Gud i eders Legemes.

Skat Rørdam NT

Pavlus's første Brev til Korinterne

Det første brev til kortinerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16