Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Korinterne.

8de Kapitel.

1 Men hvad Afgudsofrene angaar, vide vi, at vi alle have i Kjendskab. Kjendskaben opblæser, men Kjærligheden opbygger.

2 Om en mener at have lært noget at kjende, har han dog endnu ikke kjendt det saaledes, som det bør kjendes;

3 men om en elsker Gud, han er kjendt af Gud .

4 Hvad altsaa Spisningen af Afgudsofrene angaar, vide vi, at der ingen Afgud er i Verden. og at der ingen Gud er, uden en.

5 Thi om endog saakaldte Guder ere til, enten det er i Himmel eller paa Jord, som der jo findes mange Guder og mange Herrer,

6 saa er der for os dog kun en Gud, Faderen, af hvem alle Ting ere, og vi til ham, oo én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle Ting ere, og vi , ved ham .

7 Dog ikke hos alle er den Kjendskab; men der er nogle, som ifølge deres hidtidige Afgudsvane spise det som Afgudsoffer, og deres Samvittighed, som er skrøbelig, bliver besmittet.

8 Men Mad bringer os ikke nærmere til Gud; hverken gjøre vi Fremgang, dersom vi spise, ej heller staa vi tilbage, dersom vi ikke spise.

9 Men ser til, at ikke denne eders Frihed skulde blive til Anstød for de skrøbelige J.

10 Thi dersom en ser dig, der har Kjendskab, sidde til Bords i et Afgudshus vil da ikke hans Samvittighed, skrøbelig som han er, blive opbygget til at spise Afgudsofrene ?

11 Ved din Kjendskab gaar jo den skrøbelige til Grunde, den Broder, for hvis Skyld Kristus døde .

12 Men naar I saaledes synde mod Brødrene og saare deres skrøbelige Samvittighed, synde I mod Kristus.

13 Derfor, om Mad forarger min Brodere, vil jeg aldrig spise Kjød nogensinde, for at jeg ikke skal forarge min Broder.

Skat Rørdam NT

Pavlus's første Brev til Korinterne

Det første brev til kortinerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16