Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Korinterne.

9de Kapitel.

1 Er jeg ikke fri? er jeg ikke Apostel? har jeg ikke set Jesus, vor Herre? Ere ikke I min Gjerning i Herren?

2 Om jeg ikke er Apostel for andre, saa er jeg det dog i alle Fald for eder ; thi I ere i Herren Seglet paa min Aposteltjeneste.

3 Dette er mit Forsvar mod dem, der sætte sig til Doms over mig .

4 Have vi ikke Lov til at spise og drikke?

5 Have vi ikke Lov til at føre en Søster som Hustru med omkring, ligesaa vel som de andre Apostle og Herrens Brødre og Kefas.

6 Eller er det kun mig og Barnabas, der ikke have Lov til at lade være at arbejde ?

7 Hvem gjør nogensinde Krigstjeneste paa egen Sold? hvem planter en Vingaard og spiser ikke dens Frugt? eller hvem vogter en Hjord og spiser ikke af Hjordens Mælk?

8 Er det kun efter Menneskevis jeg taler dette, eller siger ikke ogsaa Loven det samme?

9 Thi i Mose Lov er der skrevet: »Du maa ikke lægge Mundkurv paa en Okse, som tærsker«. Mon det er Okserne, Gud sørger for,

10 eller er det for vor Skyld i alle Maader, at han siger det ? For vor Skyld blev det jo skrevet, fordi den som pløjer, bør pløje i Haab, og den der tærsker, bør gjøre det i Haab om at faa sin Del.

11 Naar vi have saaet de aandelige Goder for eder, er det da noget stort, om vi høste eders legemlige ?

12 Naar andre have Del i den Ret over eder, skulde da ikke vi des mere have det? Men vi have ikke brugt denne Ret, tværtimod finde vi os i alt, for ikke at gjøre Kristi Evangelium nogen Hinder.

13 Vide I ikke, at de som udføre Helligdoms-Tjenesten, have deres Føde af Helligdommen, de som tjene ved Alteret, dele med Alteret?

14 Saaledes har ogsaa Herren fastsat for dem, der forkynde Evangeliet, at de skulle leve af Evangeliet.

15 Men jeg har ikke brugt noget af dette. Jeg skriver imidlertid ikke dette, for at det skulde ske saaledes med mig; thi hellere vilde jeg dø, end at nogen skulde gjøre min Ros til Tant.

16 Naar jeg nemlig forkynder Evangeliet, har jeg intet at rose mig af, thi det er en Nødvendighed, som paahviler mig ; ja ve mig, om jeg ikke forkynder det.

17 Thi naar jeg gjør dette af fri Drift, saa har jeg Løn; men gjør jeg det ikke af fri Drift, da er det en Husholdning, som mig er betroet.

18 Hvad er saa min Løn? At jeg forkynder Evangeliet saaledes, at det ikke koster noget, saa at jeg ikke gjør Brug af min Ret i Evangeliet.

19 Thi endskjønt jeg er uafhængig af alle, har jeg gjort mig til Træl for alle for at vinde des flere.

20 Og jeg er vorden for Jøderne som en Jøde, for at jeg kunde vinde Jøder, for de.lovbundne som en lovbunden, skjønt jeg ikke selv er lovbunden, for at jeg kunde vinde de lovbundne ;

21 for de lovløse som en lovløs, skjønt jeg ikke er løs fra Guds Lov, men lovfæstet til Kristus, for at jeg kunde vinde de lovløse.

22 Jeg er vorden skrøbelig for de skrøbelige for at vinde de skrøbelige; for dem alle er jeg vorden alt, for at jeg dog i alle Fald kunde frelse nogle.

23 Men Alting gjør jeg for Evangeliets Skyld, for at jeg kan vorde meddelagtig deri.

24 Vide I ikke, at de som løbe paa Rendebanen vel alle løbe, men én faar Sejersprisen? Løber saaledes, for at I kunne opnaa den.

25 Og enhver, som gaar til Kampleg, er afholdende i alt, hine jo for at faa en forkrænkelig Krans, men vi for en uforkrænkelig.

26 Saa løber da jeg som en, der ikke løber paa det uvisse , jeg slaar som en, der ikke fægter i Luftens;

27 nej, jeg kuer mit Legeme og holder det i Ave, for at ikke jeg, som har prædiket for andre, selv skal blive forskudt.

Skat Rørdam NT

Pavlus's første Brev til Korinterne

Det første brev til kortinerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16