Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Peders første Brev

1ste Kapitel.

1 Peder, Jesu Kristi Apostel, hilser Udlændingene i Adspredelsen i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien,

2 udvalgte efter Gud Faders Forudviden, ved Aandens Helliggjørelse, til Lydighed og Bestænkelse med Jesu Kristi Blod. Naade og Fred vorde eder rigelig til Del!

3 Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som 3 efter sin store Barmhjærtighed har gjenfødt os til et levende Haab ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,

4 til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig Arv, der er gjemt i Himlene til eder,

5 I som i Guds Kraft værnes ved Tro til den Frelse, som er rede til at aabenbares i den sidste Tid.

6 Herover skulle I fryde eder, om I ogsaa nu en liden Stund, om saa skal være, bedrøves i mangehaande Fristelser,

7 for at eders fuldprøvede Tro, der er langt mere værd end Guld, som forgaar, skjønt det prøves i Ild, maa findes til Lov og Herlighed og Ære i Jesu Kristi Aabenbarelse,

8 ham som I elske, uden at have set ham, ham som I tro paa, uden dog nu at skue ham, saa I fryde eder med en uudsigelig og herliggjort Glæde,

9 idet I opnaa Maalet for eders Tro, Sjælenes Frelse.

10 Om denne Frelse granskede og ransagede Profeter, de som profeterede om den Naade, der skulde times eder,

11 idet de ransagede om, til hvilken eller hvordan en Tid Kristi Aand i dem pegede hen i sit Forud-Vidnesbyrd om de Lidelser, der skulde times Kristus, og Herligheden derefter.

12 For dem blev det nemlig aabenbaret, at det ikke var dem selv, men eder, de tjente med disse Ting, som nu ere blevne eder forkyndte ved dem, der bragte eder Evangeliet i den fra Himlen udsendte Hellig-Aand, — Ting som Engle attraa at indkige i.

13 Derfor binder op om eders Sinds Lænder, værer ædru og sætter eders Haab fuldelig til den Naade, som bringes eder i Jesu Kristi Aabenbarelse.

14 Som lydige Børn maa I ikke rette eder efter de forrige Lyster i eders Vankundighed,

15 men som han er hellig, der kaldte eder, vorder ogsaa I hellige i al Omgængelse;

16 thi der er skrevet: »Værer hellige, thi jeg er hellig«.

17 Og naar I paakalde ham som Fader, der dømmer uden Persons Anseelse eller enhvers Gjerning, saa vandrer i Frygt eders Udlændigheds Tid,

18 idet I vide, at det var ikke med forkrænkelige Ting, med Sølv eller Guld, I bleve løskjøbte fra eders forfængelige fra Fædrene overantvordede Omgængelse,

19 men med dyrebart Blod, som af et lydeløst og pletfrit Lam, nemlig Kristi Blod,

20 han som var forud kjendt før Verdens Grundlæggelse, men er bleven aabenbaret i Sidstningen af Tiderne for eders Skyld,

21 I som ved ham tro paa Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham Herlighed, saa at eders Tro ogsaa er Haab til Gud.

22 Lutrer eders Sjæle i Lydigheden mod Sandheden til en uskrømtet Broderkjærlighed, og elsker hverandre inderlig af Hjærtet,

23 gjenfødte som I ere, ikke udaf forkrænkelig, men uforkrænkelig Sæd, ved et levende og blivende Guds Ord.

24 Thi »alt Kjød er som Græs, og al dets Herlighed som Græssets Blomst; Græsset visner, og Blomsten falder af,

25 men Herrens Ord bliver i Evighed« . Og dette er det Ord, som ved Evangeliet er blevet forkyndt for eder.

Skat Rørdam NT

Peder og hans første Brev

Apostelen Peder og hans første Brev

1 2 3 4 5