Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Peders første Brev

2det Kapitel.

1 Saa aflægger da al Vanart og al Svig og Hykleri og Misundelse og alskens Bagtalelse,

2 og higer som nyfødte Børn efter den usvigelige Ord-Mælk, for at I ved den maa vokse til Frelse,

3 saa sandt I have smagt, at Herren er god.

4 Naar I komme hid til ham , den levende Sten, som vel er vraget af Mennesker, men i Guds Øjne er udvalgt, dyrebar,

5 blive I ogsaa selv som levende Stene opbygte til et aandeligt Hus for et helligt Præsteskab til at frembære aandelige Ofre, som ere Gud velkomne ved Jesus Kristus'.

6 Thi det hedder i et Skriftsted : ”Se, jeg lægger paa Sion en Hjørnesten, udvalgt, dyrebar, og hvo som tror paa ham, skal ingenlunde blive til Skamme”.

7 Saa er da den Ære for eders, som tro, men for dem, som ikke tro, er »den Sten, som Bygningsmændene vragede, bleven til en Hovedhjørnestene,

8 og »en Anstøds-Sten og en Forargelsens Klippen; thi ved at være ulydige mod Ordets støde de an. hvortil de ogsaa vare bestemte.

9 Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folkefærd, et Ejendoms-Folk, for at I skulle kundgjøre hans Herlighed. som kaldte eder udaf Mørke til sit underfulde Lys,

10 I som fordum vare et Ikke-Folk, men nu ere et Guds Folk, I som ikke fandt Barmhjærtighed, men nu have fundet Barmhjærtighed•

11 I elskede, jeg formaner eder som fremmede og Udlændinge til at afholde eder fra de kjødelige Lyster, som jo føre Krig imod Sjælen,

12 saa at I føre en god Omgængelse iblandt Hedningerne, for at de paa Grund af de gode Gjerninger, som de blive Øjenvidner til dér, hvor de bagtale eder som Misdædere, maa prise Gud paa Besøgelsens Dag.

13 Underordner eder . under enhver menneskelig Indstiftelse for Herrens Skylds, være sig en Konge som den højeste,

14 eller Landshøvdinger, som dem der sendes ved ham til Straf over Misdædere, men til Ros for dem, der gjøre det gode.

15 Thi paa den Maade er det Guds Vilje, at I ved at gjøre det gode skulle stoppe Munden paa de uforstandige Menneskers Vankundighed,

16 som frie, dog ikke som de, der have Friheden til Skjul for deres Vanart, men som Guds Tjenere.

17 Ærer alle. elsker Broderskabet, frygter Gud, ærer Kongen.

18 I Tjenere, underordner eder i al Frygt under eders Herrer, ikke alene de gode og billige, men ogsaa de urimelige.

19 Thi dette finder Yndest, om man af Samvittighed for Gud finder sig i Krænkelser, som man lider med Urette.

20 Thi hvad stort er det, om I holde ud, naar I faa Hug, fordi I synde? Derimod, om I holde ud, naar I gjøre det gode og saa maa lide, dette finder Yndest hos Gud.

21 Thi dertil bleve I kaldede efterdi ogsaa Kristus led for eder, saa han efterlod eder et Forbillede, for at. I skulle følge i hans Fodspor,

22 han som ikke gjorde Synd, ej heller blev der fundet Svig i hans Mund;

23 han som ikke skjældte igjen, naar han blev udskjældt, ikke truede, naar han led, men overgav det til ham, som dømmer retfærdigt;

24 han som selv bar vore Synder paa sit Legeme op paa Træet, for at vi skulle afdø fra vore Synder og leve for Retfærdigheden; han ved hvis Saar I ere blevue lægte.

25 Thi I vare vildfarende som Faar, men nu have I omvendt eder til eders Sjæles Hyrde og Tilsynsmand .

Skat Rørdam NT

Peder og hans første Brev

Apostelen Peder og hans første Brev

1 2 3 4 5