Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Peders første Brev

3dje Kapitel.

1 Ligeledes I Hustruer, underordner eder under eders egne Mænd, for at endog de, som maatte være ulydige mod Ordet, maa vindes uden Ord ved deres Hustruers Omgængelse,

2 naar de blive Øjenvidner til eders kyske Omgængelse i Frygt.

3 Eders Prydelse skal ikke være den udvortes, med Haar-Fletning og Paahæng af Guldsmykker eller Klædedragt,

4 men Hjærtets skjulte Menneske med den sagtmodige og stille Aands uforkrænkelige Smykke; thi denne er meget værd i Guds Øjne.

5 Thi saaledes var det, at fordum ogsaa de hellige Kvinder, som haabede paa Gud, prydede sig og underordnede sig deres egne Mænd,

6 ligesom Sara adlød Abraham, saa hun kaldte ham Herre; og hendes Børn ere I blevne, naar I gjøre det gode og ikke frygte for noget, der skræmmer.

7 Ligeledes skulle I Mænd leve med Forstandighed sammen med eders Hustruer, som med et svagere Redskab, og yde dem Ære som dem, der ogsaa ere Medarvinger til Livets Naade, for at eders Bønner ikke skulle hindres.

8 Og til Slutning, værer alle ens sindede, medfølende, broderkjærlige, barmhjærtige, ydmyge;

9 gjengjælder ikke ondt med ondt eller Skjældsord med Skjældsord, men tvært imod velsigner; thi dertil bleve I kaldede, at I skulle arve Velsignelse.

10 Thi »hvo som vil elske Livet og se gode Dage, han skal holde sin Tunge fra ondt og sine Læber fra at tale Svig,

11 han skal undvige det onde og gjøre det gode, søge Fred og hige efter den.

12 Thi Herrens Øjne ere over de retfærdige, og hans Øren til deres Bøn; men Herrens Aasyn er over dem, som gjøre ondt« .

13 Og hvem er der, som kan volde eder ondt, dersom I hige efter det gode?

14 Dog, om I ogsaa skulde lide for Retfærdigheds Skyld, ere I salige; og frygter ikke med deres Frygt, og ræddes ikke,

15 men helliger Kristus i eders Hjærter som Herren, altid rede til Forsvar overfor enhver, som kræver eder til Regnskab for det Haab, som er i eder, dog med Sagtmodighed og Frygt,

16 idet I have en god Samvittighed, for at de, der laste paa eders gode Omgængelse i Kristus, maa blive til Skamme i det, som I bagtales for.

17 Thi det er bedre, om saa skulde være Guds Viljes, at lide, naar man gjør det gode, end naar man gjør ondt.

18 Thi ogsaa Kristus led en Gangs for Synder, en retfærdig for uretfærdige, for at føre os hen til Gud, idet han blev dødet i Kjød, men levendegjort i Aand,

19 i hvilken han ogsaa for hen og prædikede for Aanderne, som vare i Fængsel,

20 som fordum havde været ulydige, den Gang Guds Langmodighed ventede i Noas Dage, medens der blev bygget en Ark, i hvilken nogle faa, nemlig otte Sjæle, frelstes ved Vand,

21 hvilket nu ogsaa frelser eder i sit Modbillede, en Daab, som ikke er Aflæggelse af Kjøds Urenhed, men en Pagt med Gud til en god Samvittighed ved Jesu Kristi Opstandelse,

22 han som for til Himmels og er ved Guds højre Haand, efter at Engle og Myndigheder og Kræfter ere blevne ham underlagte.

Skat Rørdam NT

Peder og hans første Brev

Apostelen Peder og hans første Brev

1 2 3 4 5