Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Peders første Brev

4de Kapitel.

1 Naar altsaa Kristus har lidt i Kjød, saa skulle ogsaa I ruste eder med den samme Tanke, at den som .har lidt i Kjød, er færdig med Synd,

2 saa at I ikke mere leve den øvrige Tid i Kjødet efter Menneskers Lyster, men efter Guds Vilje. Thi det er nok, at I have øvet Hedningernes Vilje

3 i den forbigangne Tid, idet I have vandret i Udsvævelser, Lyster, Fylderi, Svir, Drikkelag og utilbørlig Afgudsdyrkelse.

4 Derfor undre de sig og bespotte, naar I ikke løbe med til den samme tøjlesløse Ryggesløshed,

5 men de skulle aflægge Regnskab for ham, som staar rede til at dømme levende og døde.

6 Thi derfor blev Evangeliet forkyndt ogsaa for døde, for at de vel efter Mennesker skulde være dømte i Kjød, men efter Gud leve i Aand.

7 Men alle Tings Ende er kommen nær. Værer derfor sindige og ædru til Bønner.

8 Fremfor alt haver en inderlig Kjærlighed indbyrdes, thi »Kjærlighed skjuler en Mangfoldighed af Synder«

9 Værer gjæstevenlige mod hverandre uden Knur.

10 Efter som hver har faaet en Naadegave, saa tjener hverandre med den som gode Husholdere over Guds mangehaande Naade.

11 Taler nogen, da tale han som Guds Ord; har nogen en Tjeneste, tjene han som udaf den Evne, Gud udstyrer med, for at Gud maa herliggjøres i alle Ting ved Jesus Kristus, han hvem Herligheden og Kraften tilhører i Evighedernes Evigheder. Amen.

12 I elskede, undrer eder ikke over den Lueild iblandt eder, som times eder til Prøvelse, som om det var noget sælsomt, der hændte eder;

13 men glæder eder i samme Maal, som I tage Del i Kristi Lidelser, for at I ogsaa maa glæde eder med Jubel i hans Herligheds Aabenbarelse.

14 Om I smædes for Kristi Navn, ere I salige; thi Herlighedens, ja Guds Aand hviler paa eder.

15 Thi ingen af eder bør lide som Morder eller Tyv eller Misdæder eller som en, der indblander sig i andres Sager;

16 men lider han som Kristen, skal han ikke skamme sig, men prise Gud for dette Navn.

17 Thi Tiden er til, at Dommen skal begynde med Guds Hus; men begynder den med os, hvad skal da Enden blive med dem, som ere ulydige mod Guds Evangelium?

18 Og »bliver den retfærdige med Nød og næppe frelst, hvad skal der da blive af den ugudelige og Synderen«?

19 Derfor skulle ogsaa de, som lide efter Guds Vilje, give deres Sjæle den trofaste Skaber i Vold, medens de gjøre det gode.

Skat Rørdam NT

Peder og hans første Brev

Apostelen Peder og hans første Brev

1 2 3 4 5