Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Peders første Brev

5te Kapitel.

1 De Ældste iblandt eder formaner jeg, som Medældste og Vidne om Kristi Lidelser, som den der ogsaa er meddelagtigagtig i den Herlighed, der skal aabenbares:

2 vogter den Guds Hjord, som er hos eder, og øver Tilsyn, ikke nødtvungent, men frivilligt, efter Guds Sind, ikke heller for slet Vindings Skyld, men med Redebonhed,

3 ikke heller saaledes at I øve Herremagt over eders Kredse,

4 men saa at I blive Forbilleder for Hjorden. Da skulle I, naar Overhyrden aabenbares, opnaa Herlighedens uvisnelige Krans.

5 Ligeledes skulle I yngre underordne eder de Ældste, og alle skulle I iklæde eder Ydmyghed imod hverandre; thi »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade« .

6 Saa ydmyger eder da under Guds vældige Haand, for at han maa ophøje eder i sin Tid,

7 og kaster al eders Bekymring paa ham, thi han har Omhu for eder.

8 Værer ædru, vaager! Eders Modstander Djævelen gaar omkring som en brølende Løve og søger, hvem han kan opsluge;

9 staar ham imod, faste i Troen; I vide jo, at de samme Lidelser fuldbyrdes paa eders Broderskab, som er i Verden.

10 Men al Naades Gud, som kaldte eder til sin evige Herlighed i Kristus, efter en liden Stunds Lidelse, han skal selv gjøre eder fulddygtige, faste, kraftige, grundfæstede.

11 Hans er Vælden i Evighedernes Evigheder. Amen.

12 Med Silvanus, den trofaste Broder, som jeg holder ham for, har jeg i Korthed skrevet eder til, for at paaminde og bevidne, at denne Guds Naade, i hvilken I staa, er sand.

13 Den medudvalgte Menighed i Babylon og min Søn Markus hilser eder.

14 Hilser hverandre med et Kjærlighedens Kys. Fred være med eder alle, som ere i Kristus !

Skat Rørdam NT

Peder og hans første Brev

Apostelen Peder og hans første Brev

1 2 3 4 5