Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Tessalonikerne

1ste Kapitel.

1 Pavlus og Silvanus og Timoteos hilse Tessalonikernes Menighed i Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Naade være med eder og Fred!

2 Vi takke Gud stadig for eder alle, naar vi omtale eder i vore Bønner,

3 idet vi uafladelig ihukomme eders Virksomhed i Troen og eders Arbejde i Kjærligheden og eders Udholdenhed i Haabet paa vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Aasyn.

4 Thi, af Gud elskede Brødre, vi kjende eders Udvælgelse,

5 efterdi vort Evangelium kom ikke til eder i Tale alene, men ogsaa i Kraft og i den Hellig-Aand og i fuld Overbevisning', alt som I vide, hvorledes vi færdedes iblandt eder for eders Skyld.

6 Og I have stræbt at ligne os, ja Herren, idet I toge imod Ordet under megen Trængsel med den Hellig-Aands Glæde,

7 saa at I ere blevne et Forbillede for alle de troende i Makedonien og i Akaja.

8 Thi ud fra eder har Herrens Ord runget, ikke alene i Makedonien og Akaja, men allevegne er eders Tro paa Gud kommen ud, saa at vi ikke have behov at tale derom.

9 Thi de fortælle selv om os, hvordan en Indgang vi fandt hos eder, og hvorledes I vendte om til Gud fra Afguderne, til at tjene den levende og sande Gud

10 og vente paa hans Søn fra Himlene, hvem han oprejste fra de døde, Jesus, som frier os fra den kommende Vrede.

Skat Rørdam NT

Det første Brev til Tessalonikerne

Det første Brev til Tessalonikerne

1 2 3 4 5