Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Tessalonikerne

3dje Kapitel.

1 Derfor, da vi ikke længer kunde udholde det, besluttede vi at blive ene tilbage i Aten,

2 og vi sendte Timoteos, vor Broder og Guds Tjener i Kristi Evangelium, for at han skulde styrke eder og formane eder om eders Tro,

3 til at ingen skulde blive vaklende under disse Trængsler; I vide jo selv, at dertil ere vi bestemte .

4 Thi ogsaa den Gang vi vare hos eder, sagde vi eder forud, at Trængsler forestaa os, som det jo ogsaa er sket, og som I vide.

5 Derfor sendte ogsaa jeg Bud, da jeg ikke længer kunde holde det ud, for at faa Underretning om eders Tro, om Fristeren skulde have fristet eder, og vor Møje gaa til Spilde.

6 Men nu, da Timoteos er kommen til os fra eder og har bragt os det gode Budskab om eders Tro og Kjærlighed, og om at I stadig have os i god Ihukommelse, idet I længes efter at se os, ligesaa vel som vi efter eder,

7 saa ere vi derved, Brødre, bleene trøstede over eder under al vor Nød og Trængsel, ved eders Tro ;

8 thi nu leve vi, naar I staa fast i Herren.

9 Thi hvilken Taksigelse kunne vi give Gud til Gjengjæld for eder, for al den Glæde, hvormed vi glæde os over eder for vor Guds Aasyn,

10 idet vi Nat og Dag paa det indstændigste bede om, at vi maa se eders Ansigt og raade Bod paa, hvad der fattes eders Tro.

11 Men han selv, vor Gud og Fader og vor Herre Jesus, jævne vor Vej til eder ;

12 og eder gjøre Herren rige og overstrømmende i Kjærligheden til hverandre og til alle, ligesaa vel som vi have den til eder,

13 saa at han styrker eders Hjærter til at være ulastelige i Hellighed for vor Guds og Faders Aasyn i vor Herres Jesu Tilkomst med alle hans hellige.

Skat Rørdam NT

Det første Brev til Tessalonikerne

Det første Brev til Tessalonikerne

1 2 3 4 5