Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Tessalonikerne

4de Kapitel.

1 Saa bede vi eder iøvrigt, Brødre, og formane eder i Herren Jesus. at ligesom I have lært af os, hvorledes I bør vandre og stræbe at tækkes Gud, som I jo ogsaa gjøre det, at I maa gjøre ydermere Fremgang .

2 I vide jo, hvilke Paabud vi gave eder ved Herren Jesus.

3 Dette er nemlig Guds Vilje, eders Helliggjørelse , at I skulle holde eder fra Skjørlevned,

4 at enhver af eder skal vide at vinde sit eget Redskab i Helliggjørelse og Ære,

5 ikke i Lystens Brynde ligesom Hedningerne, der ikke kjende Guds;

6 at ingen maa forurette og bedrage sin Broder i nogen Sag; thi Herren er en Hævner over alt saadant, ligesom vi ogsaa før have sagt eder og udtrykkelig vidnet.

7 Thi Gud kaldte os ikke til Urenhed, men til Helliggjørelse.

8 Derfor altsaa, hvo som forkaster dette, forkaster ikke et Menneske, men Gud, som ogsaa giver sin Hellig-Aand i eder.

9 Men om Broderkjærligheden have vi ikke behov at skrive til eder; thi I ere selv oplærte af Gud til at elske hverandre;

10 det gjøre I jo ogsaa mod alle Brødrene i hele Makedonien. Men vi formane eder, Brødre, til at gjøre ydermere Fremgang

11 og til at sætte eders Ære i at leve stille og passe hver sit og arbejde med eders Hænder, ligesom vi paabøde eder,

12 for at I maa vandre sømmelig for dem udenfor og ikke trænge til nogen.

13 Men vi ville ikke, Brødre, at I skulle være uvidende med Hensyn til dem, der sove hen, for at I ikke skulle sørge ligesaa vel som de andre, der ikke have Haab.

14 Saa sandt vi nemlig tro, at Jesus døde og opstod, saa sandt skal ogsaa Gud ved Jesus føre de hensovede frem med ham.

15 Thi dette sige vi eder med et Ord af Herren, at vi levende, som ere tilbage ved Herrens Tilkomst, vi skulle ingenlunde komme forud for de hensovede,

16 efterdi Herren selv skal fare ned fra Himlen med et Opraab, med Overengels Røst og med Guds Basun, og de døde i Kristus skulle opstaa først .

17 Derefter skulle vi levende, som ere tilbage, sammen med dem i Skyer rykkes bort i Luften Herren i Møde, og saa skulle vi alle Tider være sammen med Herren.

18 Altsaa trøster hverandre med disse Ord.

Skat Rørdam NT

Det første Brev til Tessalonikerne

Det første Brev til Tessalonikerne

1 2 3 4 5