Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Tessalonikerne

5te Kapitel.

1 Men om Tiderne og Timerne, Brødre, have I ikke behov, 1 at der skrives til eder;

2 thi I vide selv grandt, at Herrens Dag kommer ret saaledes som en Tyv om Natten.

3 Naar de sige: Fred og ingen Fare! da kommer Undergang pludselig over dem, ligesom Veerne over den frugtsommelige Kvinde, og de skulle ingenlunde undfly.

4 Men I, Brødre, ere ikke i Mørke, saa at Dagen skulde overraske eder som en Tyv ;

5 thi I ere alle Lysets Børn og Dagens Børn; vi tilhøre ikke Natten, ej heller Mørket.

6 Saa lader os da ikke sove som de andre, men være aarvaagne og ædru.

7 Thi de som sove, sove om Natten, og de som beruse sig, ere drukne om Natten;

8 men da vi høre Dagen til, saa lader os være ædru, iførte Troens og Kjærlighedens Brynje og Frelses-Haabet som Hjælm .

9 Thi Gud har ikke bestemt os til Vrede, men til at vinde Frelse ved vor Herre Jesus Kristus,

10 som døde for os, for at vi, enten vi vaage eller vi sove, skulle leve sammen med ham.

11 Derfor formaner hverandre og opbygger den ene den anden, som I jo ogsaa gjøre det.

12 Men vi bede eder, . Brødre, at paaskjønne dem, der arbejde iblandt eder og ere eders Forstandere i Herren og paaminde eder,

13 og at holde dem særdeles højt i Kjærlighed for deres Gjernings Skyld. Holder Fred indbyrdes.

14 Og vi formane eder, Brødre: paaminder de uordentlige, trøster de modfaldne, tager eder af de skrøbelige, værer langmodige mod alle.

15 Ser til, at ingen gjengjælder nogen ondt med ondt, men higer stadig efter, hvad godt er, imod hverandre og imod alle.

16 Værer glade til enhver Tid,

17 beder uafladelig,

18 takker under alle Kaar; thi dette er Guds Vilje med eder i Kristus Jesus.

19 Udslukker ikke Aanden,

20 ringeagter ikke Profetier;

21 men prøver alt, fastholder det rette;

22 holder eder fra enhver Slags ondt.

23 Men han selv, Fredens Gud, helliggjøre eder ganske og aldeles, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme helt og holdent maa bevares ulastelig i vor Herres Jesu Kristi Tilkomst.

24 Trofast er han, som kaldte eder, han skal ogsaa gjøre det.

25 Brødre, beder for os.

26 Hilser alle Brødrene med et helligt Kys.

27 Jeg besværger eder ved Herren, at dette Brev maa blive oplæst for alle Brødrene.

28 Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder!

Skat Rørdam NT

Det første Brev til Tessalonikerne

Det første Brev til Tessalonikerne

1 2 3 4 5