Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Timoteos

1ste Kapitel.

1 Pavlus, Kristi Jesu Apostel, ifølge Befaling af Gud vor Frelser og Kristus Jesus vort Haab,

2 hilser Timoteos sit ægte Barn i Tro. Naade, Barmhjærtighed, Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Herre!

3 Det var derfor, jeg ved min Afrejse til Makedonien formanede dig til at blive i Efesos, for at du skulde indprente somme, at de ikke maa føre fremmed Lære ,

4 ej heller give sig af med Fabler og endeløse Slægtregistre, hvilke snarere fremme Stridsspørgsmaal end Guds Husholdning i Tro .

5 Men Endemaalet for det, der skal indprentes, er Kjærlighed af et rent Hjærte og af en god Samvittighed og af en uskrømtet Tro,

6 hvorfra somme have skejet ud og have vendt sig bort til unyttig Snak,

7 idet de ville være Lovlærere., skjønt de ikke forstaa hverken hvad de sige, eller hvad deres Paastande handle om.

8 Men vi vide, at Loven er rigtig, dersom man bruger den lovligt,

9 saa man ved dette, at en Lov er ikke bestemt for retfærdige, men for lovløse og gjenstridige, for ugudelige og Syndere, for ufromme og uhellige, for Fader- og Moder- mordere, Manddrabere,

10 Skjørlevnere, dem der drive unaturlig Utugt, Menneskerøvere, Løgnere, Menedere, og hvad andet der strider imod den sunde Lære,

11 efter Evangeliet om den salige Guds Herlighed, som er blevet mig betroet.

12 Jeg takker ham, som gjorde mig stærk, Kristus Jesus vor Herre, fordi han agtede mig for tro, idet han satte mig til Tjeneste,

13 skjønt jeg tilforn var en Bespotter og Forfølger og Voldsmands.. Men jeg fandt Barmhjærtighed, fordi jeg havde gjort det af Vankundighed i Vantro;

14 ja, vor Herres Naade blev overvættes rigelig med Tro og Kjærlighed i Kristus Jesus.

15 Den Tale er troværdig og al Modtagelse værd, at Kristus Jesus kom til Verden for at frelse Syndere, af hvilke jeg er den første. Dog

16 derfor fandt jeg Barmhjærtighed, for at Jesus Kristus kunde paa mig som den første udvise hele sin Langmodighed, til et Forbillede paa dem, som fremtidig vilde tro paa ham til evigt Liv.

17 Men Tidernes Konge , den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud, ham være Ære og Pris i Evighedernes Evigheder! Amen.

18 Dette betroer jeg dig, mit barn Timoteos, at indprense ifølge de tilforn over dig udtalte Profetier, for at du i dem maa gjøre den gode Krigstjeneste,

19 idet du har Tro og en i god Samvittighed, hvilken somme have stødt fra sig og derved lidt Skibbrud paa Troen .

20 Til dem hører Hymenæos og Alexander, hvem jeg har overgivet til Satan, for at de maa tugtes til ikke at bespottes.

Skat Rørdam NT

Det første Brev til Timoteos

Det første Brev til Timoteos

Det første Brev til Timoteos
1 2 3 4 5 6