Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Timoteos

3dje Kapitel.

1 Den Tale er troværdig: om nogen attraar en Tilsynsgerning, er det en skjøn Gjerning, han har Lyst til.

2 En Tilsynsmand bør derfor være ulastelig, en Kvindes Mand, ædruelig, sindig, høvisk, gjæstevenlig, dygtig til at lære andre,

3 ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmaal, men billig, ikke stridslysten, ikke pengegjerrig,

4 være en Mand, som forestaar sit eget Hus vel, som holder sine Børn i Lydighed med al Ærbarhed, —

5 men ved en ikke at forestaa sit eget Hus, hvorledes skal han da sørge for Guds Menighed ? —

6 ikke ny i Troen, for at han ikke skal blive indbildsk og falde i Djævelens Dom .

7 Desuden bør han have godt Vidnesbyrd af dem udenfor, for at han ikke skal falde i Forhaanelse og Djævelens Snare.

8 Diakoners bør ligeledes være ærbare, ikke tvetungede, ikke hengivne til megen Vin, ikke til slet Vinding,

9 have Troens Hemmelighed i en ren Samvittighed.

10 Men ogsaa disse skulle først prøves; derefter kunne de gjøre Tjeneste, naar de ere ankefri.

11 Kvinder bør ligeledes være ærbare, ikke bagtalerske, ædruelige, tro i alle Ting.

12 En Diakon skal være én Kvindes Mand og vel forestaa sine Børn og sit eget Hus.

13 Thi de, som have gjort deres Tjeneste godt, vinde sig en smuk Stilling og megen Frimodighed i Troen paa Kristus Jesus.

14 Dettes skriver jeg til dig, skjønt jeg haaber snart at komme til dig,

15 men for at du, dersom jeg tøver, maa vide, hvorledes man bør færdes i Guds Hus, som jo er den levende Guds Menighed, Pille og Fodfæste for Sandheden.

16 Og uomtvistelig stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: han som blev aabenbar i Kjød, blev retfærdiggjort i Aand, blev set af Engle. blev prædiket blandt Hedninger, blev troet i Verden, blev optagen i Herlighed.

Skat Rørdam NT

Det første Brev til Timoteos

Det første Brev til Timoteos

Det første Brev til Timoteos
1 2 3 4 5 6