Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Timoteos

5te Kapitel.

1 En gammel Mand maa du ikke skjælde paa, men forman 1 ham som en Fader, unge Mænd som Brødre,

2 gamle Kvinder som Mødre, unge som Søstre i al Renhed.

3 Ær Enker, dem som virkelig ere Enker.

4 Men har en Enke Børn eller Børnebørn, saa lad disse først læres at vise Gudsfrygt mod deres eget Hus og at yde deres Forældre Gjengjæld; thi dette er tækkeligt i Guds Øjne.

5 Men den som virkelig er Enke og enlig stillet, har bygget sit Haab paa Gud og holder ved med sine Bønner og Paakaldelser Nat og Dag;

6 den derimod, som lever i Vellevned, er levende død.

7 Indprent ogsaa dette, for at de maa være ulastelige.

8 Men en, som ikke har Omsorg for sine egne, og især for sine Husfæller, har negtet Troen og er ringere end en vantro.

9 En Enke maa udnævnes, naar hun er ikke under tresindstyve Aar, har været én Mands Hustrus,

10 med godt Lov for gode Gjerninger, at hun har opfostret Børn, har vist Gjæstevenlighed, har toet helliges Fødder, har understøttet de nødlidende, har lagt Vind paa al god Gjerning.

11 Men afvis unge Enker; thi naar de blive kaade imod Kristus, staar deres Hu til at gifte sig,

12 saa de have den Dom, at de have brudt deres første Løfte.

13 Tilmed lære de ved at gaa om i Husene at være ørkesløse, ja ikke ørkesløse alene, men ogsaa sladderagtige og næsvise, idet de tale, hvad utilbørligt er.

14 Derfor foretrækker jeg, at unge Enker gifte sig, føde Børn, styre Hus, ikke give Modstanderen nogen Anledning til at bruge Smædeord.

15 Thi allerede have nogle vendt sig bort efter Satan.

16 Har nogen troende Mand eller Kvinde Enker, da lad dem understøtte disse, og ikke Menigheden bebyrdes, for at den kan understøtte dem, der virkelig ere Enker.

17 De Ældste, som ere gode Forstandere, skulle agtes dobbelt Ære værd, især de som arbejde med Tale og Lære.

18 Thi Skriften siger: »Du maa ikke binde Munden paa en Okse, som tærsker, og Arbejderen er sin Løn værd.

19 Mod en Ældste maa du ikke tage imod Klagemaal, uden der er to eller tre Vidner.

20 Dem der synde, sæt dem i Rette i alles Paahør, for at ogsaa de øvrige maa have Frygt.

21 Jeg vidner dyrt overfor Gud og Kristus Jesus og de udvalgte Engle, at du skal overholde dette uden Fordom, saa du ikke gjør noget efter Gunst.

22 Vær ikke snar til at lægge Hænder paa nogen, gjør dig ikke heller delagtig i Andenmands Synder;

23 hold dig selv ren. Drik ikke længer kun Vand, men brug lidt Vin for din Mave og dine jævnlige Sygdomme.

24 Somme Menneskers Synder ere øjensynlige og gaa forud til Bedømmelse; men somme er der ogsaa, hvem de følge efter.

25 Paa samme Maade ere ogsaa de gode Gjerninger øjensynlige, og de, som det har sig anderledes med, kunne ikke skjules.

Skat Rørdam NT

Det første Brev til Timoteos

Det første Brev til Timoteos

Det første Brev til Timoteos
1 2 3 4 5 6