Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's første Brev til Timoteos

6te Kapitel.

1 Saa mange som ere under Trælle-Aag, skulle agte deres 1 egne Herrer al Ære værd, for at ikke Guds Navn og Læren skal • bespottes.

2 Men de som have troende Herrer, maa ikke agte dem ringe, fordi de ere Brødre, men des hellere øve deres Trællegjerning, fordi de, som faa Del i deres gode Tjeneste, ere troende og elskede. Lær dette, og forman dertil.

3 Om nogen fører fremmed Lære og ikke holder sig til vor Herres Jesu Kristi sunde Ord og den gudfrygtige Lære,

4 er han indbildsk, skjønt han intet forstaar, men er syg for Stridsspørgsmaal og Ordkrige, hvoraf der kommer Avind, Kiv, Smædeord, onde Mistanker,

5 idelige Stridigheder af Mennesker, som ere fordærvede i Sindet og Sandheden berøvede, idet de mene, at Gudsfrygten er en Vinding.

6 Ja! Gudsfrygten er med Nøjsomhed en stor Vinding.

7 Thi vi have intet bragt ind i Verden, vi kunne jo heller ikke bringe noget ud derfra;

8 men naar vi have Føde og Klæder, ville vi lade os nøje dermed.

9 Men de som ville være rige, falde i Fristelse og Snare og mange ufornuftige og skadelige Lyster, som nedsænke Mennesker i Undergang og Fortabelse.

10 Thi Pengegjerrigheden er en Rod til alskens ondt', og ved at hige derefter have somme faret vild fra Troen og gjennemstunget sig selv med mange Smerter.

11 Men du, Guds Mennesket, fly disse Ting, hig derimod efter Retfærdighed, Gudsfrygt, Troskab, Kjærlighed, Udholdenhed, Sagtmodighed.

12 Kæmp Troens gode Kamp, grib det evige Liv, til hvilket du er bleven kaldet og har aflagt den gode Bekjendelse i mange Vidners Overværelse.

13 Jeg paalægger dig for Guds Aasyn, han som holder det altsammen i Live, og for Kristus Jesus, som aflagde for Pontius Pilatus den gode Bekjendelse,

14 at du skal holde Befalingen uplettet, ulastelig indtil vor Herres Jesu Kristi Aabenbarelse,

15 som han i sin Tid skal lade se, han den salige og eneste Magthaver, Kongernes Konge og Herrernes Herre,

16 han som ene har Udødelighed, som bor i et utilgængeligt Lys, han som intet Menneske har set eller kan se; — ham være Ære og evig Magt! Amen.

17 Indprent dem, som ere rige i den nærværende Tidsold i, at de ikke maa være hoffærdige, ej heller bygge deres Haab paa den usikre Rigdom, men paa Gud, som yder os alle Ting rigelig til at nyde,

18 at de skulle gjøre godt, være rige paa gode Gjerninger, være gavmilde,

19 meddelsomme, saa de lægge sig op en god Grundvold for Fremtiden, til at kunne gribe det virkelige Liv.

20 O Timoteos, vogt den betroede Skat, saa du vender dig bort fra den uhellige Skvalder og Modsigelserne fra den falskelig saakaldte Kjendskab,

21 hvilken somme bekjende sig til og derved have skejet ud fra Troen. Naaden være med eder!

Skat Rørdam NT

Det første Brev til Timoteos

Det første Brev til Timoteos

Det første Brev til Timoteos
1 2 3 4 5 6