Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Korinterne

10de Kapitel.

1 Men jeg selv, Pavlus, formaner eder ved Kristi Sagtmodig-hed og Mildhed, jeg som personlig nærværende er ydmyg iblandt eder, men fraværende er modig imod eder:

2 ja jeg beder eder, at jeg ikke nærværende maa vise mig modig med den Tillidsfuldhed, hvormed jeg agter at træde dristig op imod somme, der anse os for at vandre paa kjødelig Vis.

3 Thi skjønt vi vandre i Kjødet, føre vi ikke vor Krig paa kjødelig Vis;

4 thi Vaabnene i vor Krig ere ikke kjødelige, men kraftige for Gud til at nedbryde faste Borge,

5 saa vi nedbryde Tankebygninger og hver Højhed, som hæver sig op imod Guds Kjendskab, og tage enhver Tanke fangen til Lydighed imod Kristus

6 og staa rede til at straffe enhver Ulydighed, naar først eders Lydighed er bleven fuldkommen.

7 Ser dog, hvad der er lige for Øjne! Om nogen trøster sig til selv at høre Kristus til, saa slutte han atter dette fra sig selv, at ligesom han tilhører Kristus, saa gjøre vi det ogsaa .

8 Thi selv om jeg roser mig noget meget af vor Myndighed, som Herren har givet til at opbygge og ikke til at nedrive eder, saa skal jeg dog ikke blive til Skamme,

9 for at det ikke skal se ud som om jeg vilde skræmme eder ved mine Breve.

10 Thi hans Breve, siger man, ere myndige og stærke, men hans legemlige Nærværelse er magtesløs, og hans Tale agtes for intet.

11 Den der siger sligt, skal gjøre Regning paa dette, at saadanne som vi fraværende ere i Ord, i Breve, saadanne ere vi og i Gjerning, naar vi ere nærværende.

12 Thi vi driste os ikke til at regne os iblandt eller at sammenligne os med somme af dem, der anbefale sig selv; nej, medens disse ere saa uforstandige, at de maale sig med sig selv og sammenligne sig med sig selv,

13 saa ville vi derimod ikke rose os ud over Maalet, men efter Maalet af den Grænselinje, som Gud tildelte os som Maal, at naa frem ogsaa lige til eder.

14 Thi vi strække os ikke for vidt ud, som om vi ikke naaede frem til eder; thi ogsaa lige til eder have vi jo naaet med Kristi Evangelium,

15 saa vi ikke ud over Maalet rose os af andres Arbejder, men have det Haab, at naar eders Tro vokser, skulle vi i rigelig Maade blive store nok i eder efter vor Grænselinje,

16 til at -forkynde Evangeliet for Landene hinsides eder, ikke til at rose os indenfor Andenmands Grænselinje af det, som allerede er færdigt.

17 Men »den, som roser sig, skal rose sig i Herrena.

18 Thi ikke den er fuldprøvet, som anbefaler sig selv, men den, som Herren anbefaler.

Skat Rørdam NT

Pavlus's andet Brev til Korinterne

Det andet brev til Kortinerne

Pavlus's andet Brev til Korinterne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13