Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Korinterne

11de Kapitel.

1 Gid I vilde finde eder i en Smule Ufornuft af mig! Dog I finde eder jo i mig .

2 Thi jeg er nidkjær for eder med Guds Nidkjærhed; jeg har nemlig trolovet eder med én Mand, for at fremstille en ren Jomfru for Kristus;

3 men jeg frygter for, at ligesom Slangen forførte Eva med sin Træskhed, eders Tanker skulle fordærves og komme bort fra den enfoldige Troskab mod Kristus.

4 Thi hvis der kommer en og prædiker en anden Jesus, som vi ikke prædikede, eller I faa en anderledes Aand, som I ikke før fik, eller et anderledes Evangelium, som I ikke før modtoge, saa vilde I smukt finde eder deri

5 Thi jeg mener, at jeg ikke i nogen Maade staar tilbage for de stormægtige Apostle;

6 men er jeg end ulærd i Talen, saa dog ikke i Kjendskaben; nej, i Alting have vi i alle Henseender lagt den for Dagen for eder.

7 Eller gjorde jeg Synd ved at ydmyge mig selv, for at I skulde ophøjes, idet jeg for intet bragte eder Guds Evangeliums gode Budskab?

8 Andre Menigheder brandskattede jeg ved at tage Sold af dem for at kunne tjene eder;

9 og da jeg var hos eder og led Mangel, faldt jeg ikke nogen til Byrde; thi min Mangel udfyldte Brødrene, da de kom fra Makedonien, og i Alting holdt jeg, og vil jeg holde mig uden Tynge for eder.

10 Saa vist som Kristi Sandhed er i mig, denne Ros skal ikke unddrages mig i Akajas Landstrøg.

11 Hvorfor? Mon fordi jeg ikke elsker eder? Nej, Gud ved det!

12 Men hvad jeg gjør, det vil jeg og gjøre, for at afskære Lejligheden for dem, der ønske en Lejlighed, til at findes lige med os i det, hvoraf de rose sig.

13 Thi slige Folk ere Løgn-apostle, svigagtige Arbejdere, som paatage sig Skikkelse af Kristi Apostle.

14 Og det er intet Under; thi Satan selv paatager sig en Lys-Engels Skikkelse;

15 saa er der da ikke noget stort i, om ogsaa hans Tjenere paatage sig Skikkelse som Retfærdigheds Tjenere. Men deres Ende skal vorde efter deres Gjerninger.

16 Atter siger jeg: ingen holde mig for ufornuftig; men skal det være, saa taaler mig ialfald som ufornuftig, for at ogsaa jeg kan rose mig en Smule.

17 Hvad jeg nu taler, taler jeg ikke efter Herrens Sind, men som i Ufornufts, idet jeg saaledes tillidsfuldt roser mig.

18 Eftersom mange rose sig efter deres Kjød, vil ogsaa jeg rose mig.

19 Thi I finde eder jo gladelig i de ufornuftige, da I ere fornuftige;

20 I finde eder jo i, om man trælbinder eder, om man æder eder op, om man fanger eder, om man- ophøjer sig, om man slaar eder i Ansigtet.

21 Med Skamme siger jeg det, efterdi vi jo have været magtesløse; . men hvad som en kan driste sig i, — jeg mener i Ufornuft, — deri drister jeg mig ogsaa.

22 Ere de Hebræere? Det er jeg ogsaa. Ere de Israeliter? Jeg ogsaa. Ere de Abrahams Sæd? Jeg ogsaa.

23 Ere de Kristi Tjenere? — jeg taler vanvittig! — Jeg er det endnu mere. Jeg har døjet flere Møjsommeligheder, Slag i Mangfoldighed, været tiere i Fængsler, ofte i Dødsfare;

24 af Jøder har jeg fem Gange faaet fyrretyve Slag mindre end ét,

25 tre Gange er jeg bleven pisket, én Gang stenet, tre Gange har jeg lidt Skibbrud, et Døgn har jeg tilbragt paa Dybet;

26 ofte paa Vandringsfærd, i Farer af Floder, i Farer blandt Røvere, i Farer fra Landsmænd, i Farer fra Hedninger, i Farer i By, i Farer i Ørken, i Farer til Søs, i Farer blandt falske Brødre;

27 under Slid og Møje, ofte i Nattevaagen, i Hunger og Tørst, ofte i Faste, i Kulde og Nøgenhed.

28 Desuden, hvad hertil kommer, mit daglige Overløb, Omsorgen for alle Menighederne.

29 Hvem er skrøbelig, uden at jeg er skrøbelig? hvem forarges, uden at det svier i mig?

30 Er jeg nødt til at rose mig, saa vil jeg rose mig af det, der viser min Magtesløshed.

31 Gud og vor Herres Jesu Fader, han som er højlovet i al Evighed, ved, at jeg ikke lyver.

32 I Damask holdt Kong Aretas's Landshøvding Vagt over Damaskenernes By for at gribe mig;

33 og jeg blev i en Kurv firet ned gjennem Muren ad en Glug og undslap af hans Hænder.

Skat Rørdam NT

Pavlus's andet Brev til Korinterne

Det andet brev til Kortinerne

Pavlus's andet Brev til Korinterne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13