Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Korinterne

13de Kapitel.

1 Det er nu tredje Gang, jeg kommer til eder; paa to og tre Vidners Mund skal hver Sag staa fast.

2 Jeg har forud sagt og siger det forud, ligesom da jeg anden Gang var nærværende, ogsaa nu som fraværende, til dem, der tilforn have syndet, og til alle de øvrige, at naar jeg kommer næste Gang, vil jeg ikke skaane,

3 eftersom I æske et Bevis paa, at Kristus taler i mig, han som ikke er magtesløs overfor eder, men er stærk iblandt eder.

4 Thi vel blev han korsfæstet udaf Magtesløshed, men han lever udaf Guds Kraft; ogsaa vi ere jo magtesløse i ham, men vi skulle udaf Guds Kraft leve med ham overfor eder.

5 Ransager eder selv, om I ere i Troen, prøver eder selv. Eller kjende I ikke paa eder selv, at Kristus Jesus er i eder? det skulde da være, at 1 ikke staa Prøve!

6 Men jeg haaber, at I skulle faa at vide, at det ikke er os, som ikke staa Prøve.

7 Men vi ønske til Gud, at I ikke maa gjøre noget ondt, ikke for at vi skulle vise os fuldprøvede, men for at I maa gjøre, hvad godt er, om end vi maa være som de, der ikke staa Prøve.

8 Thi vi mægte ikke noget imod Sandheden men for Sandheden.

9 Thi vi glæde os, naar vi ere magtesløse, men I stærke ; dette ønske vi og, at I maa vorde fulddygtige.

10 Derfor skriver jeg dette fraværende, for at jeg ikke nærværende skal gaa frem med Strenghed ifølge den Myndighed, som Herren har givet mig, til at opbygge og ikke til at neddrive.

11 I øvrigt, Brødre, værer glade, vorder fulddygtige, lader eder formane, værer ens sindede, holder Fred; saa skal Kjærlighedens og Fredens Gud være med eder.

12 Hilser hverandre med et helligt Kys;

13 alle de hellige hilse eder.

14 Herrens Jesu Kristi Naade og Guds Kjærlighed og den Hellig-Aands Samfund være med eder alle!

Skat Rørdam NT

Pavlus's andet Brev til Korinterne

Det andet brev til Kortinerne

Pavlus's andet Brev til Korinterne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13