Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Korinterne

2det Kapitel.

1 Men jeg tog denne Bestemmelse for mig selv, ikke atter at komme til eder med Bedrøvelse.

2 Thi hvis jeg bedrøver eder, hvem er det da, som gjør mig glad, uden den, der bedrøves af mig ?

3 Og netop derfor skrev jeg, for at jeg ikke, naar jeg kom, skulde faa Bedrøvelse af dem, jeg burde have Glæde af, idet jeg har den Tillid til eder alle, at min Glæde er eders alles.

4 Thi udaf stor Hjærtens Trængsel og Beklemthed skrev jeg til eder under mange Taarer, ikke for at I skulde bedrøves, men for at I skulde kjende den Kjærlighed, som jeg har til eder i Særdeleshed.

5 Men har en voldet Bedrøvelse, da er det ikke mig, han har bedrøvet, men til Dels — for at jeg ikke skal gjøre det for tungt — eder alle.

6 For en saadan er den Straf tilstrækkelig, som han har faaet af de fleste,

7 saa at I nu tværtimod hellere maa tilgive og trøste ham, for at han ikke skal opsluges af sin altfor store Bedrøvelse.

8 Derfor formaner jeg eder til at vedtage Kjærlighed til ham.

9 Det var nemlig ogsaa derfor, jeg skrev, for at erfare, hvor fuldprøvede I ere, om I ere lydige i alle Ting.

10 Men den, hvem I tilgive noget, tilgiver ogsaa jeg; thi ogsaa min Tilgivelse, om jeg har tilgivet noget, er given for eders Skyld for Kristi Aasyn

11 for at vi ikke skulle overlistes af Satan ; thi hans Anslag ere vi ikke ukjendte med.

12 Da jeg nu kom til Troas for at forkynde Kristi Evangelium, og en Dør stod mig aaben i Herren,

13 havde jeg ingen Ro i min Aand, fordi jeg ikke fandt min Broder Titus; men jeg tog Afsked med dem og drog afsted til Makedonien.

14 Men Gud ske Tak, som stadig fører os i Triumf i Kristus, og som ved os bringer hans Kjendskabs Duft for Dagen paa ethvert Sted.

15 Thi en Kristi Vellugt ere vi for Gud blandt dem som frelses, og blandt dem som fortabes:

16 for disse en Duft af Død til Død, for hine en Duft af Liv til Liv. Og hvem er dygtig til det ?

17 Thi vi ere ikke som de mange, der handle egennyttig med Guds Ord; nej, som udaf Dagklarhed, som udaf Gud tale vi for Guds Aasyn, i Kristus.

Skat Rørdam NT

Pavlus's andet Brev til Korinterne

Det andet brev til Kortinerne

Pavlus's andet Brev til Korinterne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13