Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Korinterne

3dje Kapitel.

1 Begynde vi atter at anbefale os selv ? Eller mon vi, i ligesom nogle, trænge til Anbefalingsbreve til eder eller fra eder ?

2 I ere vort Brev, som er indskrevet i vore Hjærter, kjendes og læses af alle Mennesker ;

3 thi det ligger for Dagen, at I ere et Kristi Brev, som er bragt i Stand af os, indskrevet ikke med Blæk, men med den levende Guds Aand, ikke paa Stentavler, men paa Kjødhjærters Tavler.

4 Men en saadan Tillid have vi ved Kristus til Gud;

5 ikke fordi vi af os selv bleve dygtige til at udtænke noget som udaf os selv ; nej vor Dygtighed er fra Gud,

6 som ogsaa dygtiggjorde os til Tjenere for en ny Pagt, ikke i Bogstav, men i Aand; thi Bogstaven ihjelslaar, men Aanden gjør levende.

7 Men naar Dødens Tjeneste, som med Bogstaver var indristet i Stene, fremtraadte i Herlighed, saa at Israels Børn ikke kunde fæste Øje paa Moses Aasyn for hans Aasyns Herlighed, som dog forsvandt,

8 hvor langt mere skal da ikke Aandens Tjeneste være i Herlighed ?

9 Thi havde Domfældelsens Tjeneste Herlighed, saa er Retfærdighedens. Tjeneste langt mere rig paa Herlighed.

10 Det som var herliggjort, har jo i dette Stykke endog ingen Herlighed imod den langt rigere Herlighed.

11 Thi naar det forsvindende. kom med Herlighed, saa maa meget mere det blivende være i Herlighed.

12 Da vi altsaa have et saadant Haab, gaa vi frem med stor Frimodighed,

13 og gjøre ikke som Moses, der lagde et Dække over sit Ansigt, for at Israels Børn ikke skulde fæste Blikket paa, at det forsvindende fik Ende.

14 Men deres Tanker bleve forstokkede , thi indtil den Dag i Dag forbliver det samme Dække over Oplæsningen af den gamle Pagt, saa det ikke afsløres, at den forsvinder i Kristus.

15 Ja indtil denne Dag ligger der, naar Moses oplæses, et Dække over deres Hjærte;

16 naar en der imod vender om til Herren, drager han Dækket af sig.

17 Men Herren er Aanden, og hvor Herrens Aand er, der er Frihed.

18 Men vi alle, som med utildækket Aasyn skue Herrens Herlighed i Spejl, vi forvandles til det samme Billede fra Herlighed til Herlighed. saasom det er fra Aandens Herre

Skat Rørdam NT

Pavlus's andet Brev til Korinterne

Det andet brev til Kortinerne

Pavlus's andet Brev til Korinterne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13