Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Korinterne

4de Kapitel.

1 Derfor, da vi have denne Tjeneste efter den Barmhjærtighed, der er timet os, lade vi ikke Modet falde;

2 men vi have frasagt os, hvad der skamfuldt skjules, saa at vi ikke vandre i Træskhed, ej heller forfalske Guds Ord, men ved at stille Sandheden i Lys anbefale os til enhver menneskelig Samvittighed for Guds øjne.

3 Men om ogsaa vort Evangelium er tildækket, saa er det iblandt dem, der fortabes,

4 at det er tildækket, dem i hvem denne Tidsolds Gud har forblindet de vantros Tanker, for at de ikke skulle øjne Lysningen fra Evangeliet om Kristi Herlighed, han som er Guds Billede.

5 Thi vi prædike ikke os selv, men Kristus Jesus som Herre, os derimod som eders Tjenere for Jesu Skyld.

6 Thi Gud, som sagde: af Mørke skal Lys skinne frem! han lod det skinne i vore Hjærter, for at bringe Kjendskaben om Guds Herlighed i Kristi Aasyn for Lyset.

7 Men vi have denne Skat i Lerkar, for at den overvættes Kraft maa være Guds og ikke af os,

8 idet vi paa alle Sider trænges, men ikke kues; vi ere tvivlraadige, men ikke raadløse;

9 vi forfølges, men gives ikke til Pris; vi slaas ned, men gaa ikke til Grunde;

10 stadig bære vi Jesu Dødelse om i Legemet, for at ogsaa Jesu Liv maa komme for Dagen i vort Legeme.

11 Thi altid overgives vi, som leve, til Døden for Jesu Skyld, for at ogsaa Jesu Liv maa komme for Dagen i vort dødelige Kjød.

12 Altsaa viser Døden sin Kraft i os, men Livet i eder.

13 Men da vi have den samme Troens Aand, alt som skrevet er: »Jeg troede, derfor talede jeg, saa tro ogsaa vi, derfor tale vi ogsaa,

14 idet vi vide, at han, som oprejste Herren Jesus, skal ogsaa oprejse os med Jesus og fremstille os tilligemed eder .

15 Thi det sker altsammen for eders Skyld, for at Naaden, som er øget ved at naa til des flere, maa gjøre Taksigelsen rigelig til Guds Ære.

16 Derfor lade vi ikke Modet falde; men om endog vort udvortes Menneske ødelægges, saa fornyes dog vort indvortes Menneske Dag for Dag .

17 Thi vor Trængsel, forbigaaende og let som den er, skaffer os, hvad der langt over alt Maal og Maade opvejer den, en evig Herlighed,

18 idet vi ikke have det synlige for Øje, men det usynlige, thi det synlige er timeligt, men det usynlige evigt.

Skat Rørdam NT

Pavlus's andet Brev til Korinterne

Det andet brev til Kortinerne

Pavlus's andet Brev til Korinterne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13