Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Korinterne

5te Kapitel.

1 Thi vi vide, at dersom vor jordiske Teltbolig nedbrydes, have vi en Bygning fra Gud, et ikke-haandgjort, evigt Hus i Himlene.

2 Desaarsag sukke vi jo ogsaa, længselsfulde efter at overklædes med vor Bolig fra Himlen,

3 saa sandt vi jo, naar vi ere iklædte, ikke skulle findes nøgne.

4 Thi vi, som ere her i Teltet, tynges ogsaa og sukke, efterdi vi ikke ønske at afklædes, men at overklædes, for at det dødelige maa opsluges af Livet.

5 Men den, som har sat os i Stand netop hertil, er Gud, han som gav os Aanden til Pant.

6 Saa ere vi da s trøstige til enhver Tid og vide, at mens vi ere hjemme i Legemet, ere vi Udlændinge fra Herren;

7 thi det er i Tro, vi vandre, ikke i Skuen;

8 ja vi ere trøstige og have snarest Lyst til at vandre ud af Legemet og komme hjem til Herren .

9 Derfor sætte vi ogsaa vor Ære i, enten vi ere hjemme, eller vi vandre ud, at være ham til Velbehag.

10 Thi alle maa vi vorde aabenbare for Kristi Domstol, for at enhver kan faa igjen, hvad der ved Legemet er gjort, efter hvad han har øvet, enten godt eller ondt.

11 Efterdi vi da kjende Herrens Frygt, søge vi at vinde Mennesker, men for Gud staa vi aabenbare; men jeg haaber ogsaa at staa aabenbar i eders Samvittigheder.

12 Ikke anbefale vi atter os selv for eder, men vi give eder en Anledning til Ros af os, for at 1 kunne have den overfor dem, der rose sig af det udvortes og ikke af Hjærtet.

13 Thi ere vi ude af os selv, er det for Guds Skyld , og bruge vi vor Fornuft, da er det for eders .

14 Thi Kristi Kjærlighed tvinger os, saa vi have sluttet saaledes, at naar én døde for alle, saa døde de jo alle;

15 og han døde for alle, for at de som leve, ikke mere skulle leve sig selv, men leve for ham, som døde for dem og stod op.

16 Altsaa vi kjende fra nu af ingen paa kjødelig Vis; om vi og have paa kjødelig Vis kjendt Kristus, gjøre vi det dog nu ikke mere.

17 Altsaa, om nogen er i Kristus, er han en ny Skabning; det gamle er forbi, se, det er blevet nyt.

18 Men det er altsammen fra Gud, som forligte os med sig ved Kristus og gav os Forligelsens Tjeneste ;

19 efterdi det jo var Gud, som i Kristus forligte Verden med sig, saa han ikke tilregner dem deres Overtrædelser og har overdraget os Forligelsens Ord .

20 Saa ere vi da Sendebud i Kristi Sted, som om Gud formanede ved os. Vi bede i Kristi Sted: vorder forligte med Gud!

21 ham, som ikke kjendte til Synd, gjorde han til Synd for os, for at vi skulle vorde Guds Retfærdighed i ham.

Skat Rørdam NT

Pavlus's andet Brev til Korinterne

Det andet brev til Kortinerne

Pavlus's andet Brev til Korinterne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13