Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Korinterne

6te Kapitel.

1 Men som Medarbejdere formane vi eder ogsaa, at det ikke maa være forgjæves, I have modtaget Guds Naade .

2 (Han siger jo: »Paa en behagelig Tid bønhørte jeg dig, og paa en Frelsens Dag hjalp jeg dig.. Se, nu er det en velbehagelig Tid; se, nu er det en Frelsens Dag!)

3 Og vi give intet Anstød i noget Stykke, for at der ikke skal lastes paa Tjenesten;

4 men i alle Stykker anbefale vi os som Guds Tjenere, ved megen Udholdenhed i Trængsler, i Nød, i Angester,

5 under Slag, i Fængsler, under Oprør, i Møjsommeligheder, i Nattevaagen, i Faste;

6 ved Renhed, ved Kjendskab, ved Langmodighed, ved Mildhed, ved den Hellig-Aand, ved uskrømtet Kjærlighed,

7 ved Sandheds Tale, ved Guds Kraft, ved Retfærdighedens Vaaben baade til Angreb og til Forsvar,

8 under Ære og Vanære, under ondt Rygte og godt Rygte, som Vildledere og dog sandfærdige,

9 som ukjendte og dog velkjendte; som døende, og se, vi leve, som revsede og dog ikke aflivede,

10 som de der bedrøves, og dog altid ere glade, som fattige, der dog gjøre mange rige, som de der intet have, og dog eje alt.

11 Vor Mund er opladt overfor eder, Korintere, vort Hjærte har vidt Rum

12 I have ikke trangt Rum i os, men I have trangt Rum i eders Hjærtelag.

13 Men til lige Vederlag — jeg siger det som til mine Børn — lad der ogsaa blive vidt Rum i eder.

14 Drager ikke i ulige Aag sammen med de vantro; thi hvad Fællesskab har Retfærdighed og Lovløshed? eller hvad Samfund har Lys med Mørke?

15 og hvad Overensstemmelse har Kristus med Belial ? eller hvad Del har en troende med en vantro?

16 og hvor kan et Guds Tempel forenes med Afguder? Vi ere jo et Tempel for den levende Gud , alt som Gud har sagt: »Jeg vil bo iblandt dem og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skulle være mit Folk .

17 Derfor gaar ud fra dem, og skiller eder fra dem, siger Herren, og rører ikke ved urent, saa vil jeg tage imod eder;

18 og jeg vil være eders Fader, og I skulle være mig Sønner og Døtre , siger Herren den almægtige.«

Skat Rørdam NT

Pavlus's andet Brev til Korinterne

Det andet brev til Kortinerne

Pavlus's andet Brev til Korinterne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13