Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Korinterne

7de Kapitel.

1 Da vi altsaa have disse Forjættelser, I elskede, saa lader os rense os fra al Besmittelse paa Kjød og Aand, saa vi gjennemføre Hellighed i Guds Frygt.

2 Giver os Rum, ingen have vi gjort Uret, ingen forført, ikke gjort os Vinding af nogen.

3 Det er ikke for at domfælde, jeg siger det ; thi jeg har tilforn sagt, at I ere i vore Hjærter, saa at vi dø sammen og leve sammen .

4 Jeg har stor Frimodighed overfor eder, jeg har stor Ros af eder, jeg er opfyldt af Trøst, jeg er hovedrig paa Glæde under al vor Trængsel.

5 Thi ogsaa da vi .kom til Makedonien, havde vort Kjød ingen Ro, men vi trængtes paa alle Sider, udvortes Kamp, indvortes Frygt.

6 Men Gud, som trøster de nedbøjede, han trøstede os ved Titus's Komme,

7 dog ikke alene ved hans Komme, men ogsaa ved den Trøst, hvormed han var bleven trøstet over eder idet han fortalte os om eders Længsel, eders Graad, eders Nidkjærhed for mig, saa at jeg blev endnu gladere.

8 Thi om jeg end har bedrøvet eder ved mit Brev, angrer jeg det ikke. Om jeg ogsaa før angrede det, — jeg ser nemlig, at det Brev har bedrøvet eder', om endog kun til en Tid, —

9 saa glæder jeg mig nu, ikke fordi I bleve bedrøvede, men fordi I bleve bedrøvede til Omvendelse; thi I bleve bedrøvede efter Guds Sind for at I ikke i noget Stykke skulle lide Tab ved os.

10 Thi Bedrøvellen efter Guds Sind virker Omvendelse til Frelse, som ikke angres; men Verdens Bedrøvelse virker Død.

11 Thi se, netop dette, at I bleve bedrøvede efter Guds Sind, hvor stor en Iver virkede det ikke hos eder, ja Forsvar, ja Harme, ja Frygt, ja Længsel, ja Nidkjærhed, ja Straf ! I alle Maader godtgjorde I, at I vare rene i den Sag.

12 Altsaa, om jeg end har skrevet eder til, saa var det ikke for hans Skyld, som gjorde Uret, ej heller for den forurettedes Skyld, men for at eders Iver for os maatte komme for Dagen hos eder for Guds Øjne.

13 Derfor ere vi blevne trøstede; men til denne vor Trøst kom endnu vor langt rigeligere Glæde over Titus's Glæde, fordi hans Aand er bleven kvæget ved eder alle.

14 Thi ihvad jeg end for ham har rost mig af eder, er jeg ikke bleven til Skamme; men ligesom alt, hvad vi have talet til eder, har været Sandhed, saaledes er ogsaa vor Ros for Titus bleven Sandhed;

15 og hans Hjærtelag er eder endnu mere hengivent, idet han kommer i Hu, hvor lydige I alle vare, hvorledes I modtoge ham med Frygt og Bæven.

16 Jeg glæder mig over, at jeg i alle Maader kan lide paa eder.

Skat Rørdam NT

Pavlus's andet Brev til Korinterne

Det andet brev til Kortinerne

Pavlus's andet Brev til Korinterne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13