Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Korinterne

8de Kapitel.

1 Men vi kundgjøre eder, Brødre, den Guds Naade, som er given i Makedoniens Menigheder,

2 at medens de bleve meget prøvede i Trængsel, har deres overstrømmende Glæde og deres dybe Fattigdom strømmet over i deres Rigdom paa Rundhaandethed .

3 Thi efter Evne, det vidner jeg, ja over Evne gave de af egen Drift,

4 idet de indtrængende bade os om Kjærlighedsgaven og Fællesskabet i Hjælpen til de hellige,

5 og det ikke. som vi havde ventet, men de gave sig selv først til Herren og til os ved Guds Vilje,

6 saa at vi opfordrede Titus til, at ligesom han tilforn havde begyndt saaledes skulde han og hos eder føre ogsaa denne Kjærlighedsgave til Ende.

7 Dog, ligesom i ere fremmelige i alle Stykker, i Tro og i Tale og i Kjendskab og i al Iver og i eders Kjærlighed imod os, saa vorder ogsaa fremmelige i denne Kjærlighedsgave.

8 Det er ikke som et Paabud, jeg siger det, men fordi jeg ved andres Iver vil sætte ogsaa eders Kjærligheds Ægthed paa en Prøve.

9 Thi I kjende vor Herres Jesu Kristi Naade, at for eders Skyld blev han fattig, skjønt han var rig,

10 for at I skulde vorde rige ved hans Fattigdom. Og jeg udtaler min Mening i denne Sag; thi dette er eder gavnligt,

11 I som fra ifjor af have været først til at begynde ikke alene med Gjerningen, men ogsaa med Viljen dertil. Men fuldfører nu ogsaa Gjerningen,

12 for at Fuldførelsen, ligesaa vel som Redebonheden til at ville, maa være efter eders Evne. Thi naar Redebonheden er til Stede, er den velbehagelig, efter hvad den evner, ikke efter hvad den ikke evner.

13 Det er nemlig ikke Meningen, at det skal være let for andre og trangt for eder;

14 nej, det skal gaa ligelig til: nu for Tiden kommer eders Overflod hines Mangel til gode, for at ogsaa hines Overflod maa komme eders Mangel til gode, for at der maa blive Ligelighed,

15 alt som skrevet er: »Den der sankede meget, fik ikke tilovers, og den der sankede lidet, fik ikke for lidt«.

16 Men Gud ske Tak, som giver den samme Iver 3 for eder i Titus's Hjærte.

17 Thi min Opfordring tog han imod, men da han selv var saa fuld af Iver, drog han af egen Drift afsted til eder.

18 Og sammen med ham have vi sendt den Broder, hvis Ry i Evangeliet gaar igjennem alle Menighederne,

19 og ikke det alene, men han er ogsaa udvalgt af Menighederne til at være vor Rejsefælle med denne Kjærlighedsgave, som besørges af os, for at fremme selve Herrens Ære og vor Redebonhed,

20 idet vi undgaa dette, at nogen skulde kunne laste os i Anledning af denne rigelige Gave, som besørges af os.

21 Thi vi lægge Vind paa, hvad godt er, ej alene i Herrens, men ogsaa i Menneskers Øjne.

22 Og med dem have vi sendt vor Broder, hvis Iver vi ofte i mange Maader have haft Prøver paa, men som nu er langt mere ivrig, fordi han har saa stor Tillid til eder .

23 Naar da Talen er om Titus, da er han min Fælle og Medarbejder hos eder, og er det vore Brødre, da ere de Menigheds-Afsendinge, Kristi Ære.

24 Saa giver da dem for Menighedernes Aasyn Beviset paa eders Kjærlighed og paa vor Ros af eder.

Skat Rørdam NT

Pavlus's andet Brev til Korinterne

Det andet brev til Kortinerne

Pavlus's andet Brev til Korinterne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13