Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Korinterne

9de Kapitel.

1 Om Hjælpen til de hellige er det nemlig overflødigt, at jeg skriver til eder.

2 Thi jeg kjender eders Redebonhed, for hvilken jeg roser mig af eder hos Makedonerne, at Akaja fra ifjor af har været rede; og eders Nidkjærhed har vakt des flere til Kappelyst.

3 Men jeg har sendt Brødrene, for at ikke vor Ros af eder skal gjøres til Tant i dette Stykke, og at I, som jeg sagde, maa være rede,

4 for at ikke vi — for ej at sige: I — skulle blive til Skamme i denne Forvisning, dersom der kommer Makedonere med mig, og de finde eder uberedte.

5 Derfor holdt jeg det for nødvendigt at opfordre Brødrene til at drage iforvejen til eder og forud gjøre eders tilforn lovede Velsignelse færdig, saa den maa være tilrede som en Velsignelse, og ikke som en Gjerrigheds-Gave.

6 Men her gjælder: hvo der karrigt saar, karrigt skal han og høste, og hvo der saar med Velsignelser, med Velsignelser skal han og høste.

7 Enhver give, efter som han har sat sig for i sit Hjærte, ikke med Bedrøvelse eller af Tvang; thi Gud elsker en glad Giver.

8 Men Gud mægter at lade al Naade rigelig tilflyde eder, for at I i alle Maader til enhver Tid maa have aldeles nok og saaledes have rigeligt til al god Gjerning,

9 alt som skrevet er: »Han spredte ud, han gav til de fattige; hans Retfærdighed bliver i Evighed«.

10 Men han, som »giver Saamanden Sæd og Brød til at æde, han skal give og mangfoldiggjøre eders Saasæd og give eders Retfærdigheds Frugter Vækst,

11 saa I blive rige i alle Maader til al Rundhaandethed, hvilken ved os virker Taksigelse til Gud.

12 Thi Hjælpen ved denne Menigheds-Tjeneste ikke alene udfylder de helliges Mangel, men den bliver ogsaa overstrømmende ved mange Taksigelser til Gud ;

13 thi ved det prøvede Sind, som denne Hjælp viser, føres de til at prise Gud for den Lydighed, hvormed I vedkjende eder Kristi Evangelium, og for den Oprigtighed, hvormed I holde Samfund med dem og med alle,

14 idet ogsaa de i Bøn for eder længes efter eder paa Grund af Guds overvættes Naade imod eder.

15 Gud ske Tak for hans ubeskrivelige Gave!

Skat Rørdam NT

Pavlus's andet Brev til Korinterne

Det andet brev til Kortinerne

Pavlus's andet Brev til Korinterne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13