Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Peders andet Brev

2det Kapitel.

1 Men der opkom ogsaa falske Profeter iblandt Folket, ligesom der ogsaa blandt eder vil komme falske Lærere, som ville indsmugle ødelæggende Partier, idet de endog negte den Herre, som har kjøbt dem, hvorved de føre en brat Undergang over sig selv.

2 Og deres Udsvævelser ville mange efterfølge, for hvis Skyld Sandhedens Vej vil blive bespottet.

3 Og i Havesyge ville de gjøre sig Vinding af eder med opdigtede Taler. Men Dommen over dem har alt fra gamle Dage ikke været ledig, og deres Undergang slumrer ikke.

4 Thi saa sandt Gud ikke sparede Engle, da de syndede, men styrtede dem i Afgrunden og overgav dem til Mulmets Huler under Varetægt til Dom;

5 og ikke sparede den gamle Verden, men beskjærmede Noa, en Retfærdighedens Forkynder, selv ottende, da han førte Oversvømmelse over en Verden af ugudelige;

6 og lagde Sodomas og Gomorras Byer i Aske og domfældte dem til Undergang, saa han har sat dem til et Forbillede paa fremtidige ugudelige;

7 og udfriede den retfærdige Lot, som plagedes af de ryggesløses uterlige Levned

8 (thi medens den retfærdige boede iblandt dem, pintes han Dag efter Dag i sin retfærdige Sjæl ved de lovløse Gjerninger, han saa og hørte) : —

9 saa sandt ved Herren at udfri gudfrygtige af Fristelse, men at holde uretfærdige i Varetægt under Straf til Dommedag,

10 og især dem, som gaa efter Kjødet i Attraa efter Besmittelse. og som foragte Herre-Magt. Dumdristige, indbildske, bæve de ikke ved at bespotte Herligheder,

11 hvor Engle, som dog ere større i Vælde og Kraft, ikke fremføre bespottelig Dom imod dem for Herren.

12 Men idet hine, ligesom ufornuftige Dyr, der af Natur ere fødte til at fanges og ødelægges, tale bespottende om, hvad de ikke kjende, skulle de ogsaa ødelægges ligesom disse,

13 saa de oppebære Uretfærdigheds Løn. Thi de sætte deres Nydelse i at tilbringe Dagen i Vellevned; Skampletter og Skjændsler som de ere, leve de højt i deres Bedragerier, idet de fraadse med iblandt eder;

14 de have Øjne fulde af Hor og umættelige med Synd, forlokke ubefæstede Sjæle, have et Hjærte øvet i Havesyge, Forbandelsens Børn som de ere.

15 De have forladt den lige Vej og ere farne vild, idet de have fulgt Bileam Beors Søns Vej, han som elskede Uretfærdigheds Løn;

16 men han blev sat i Rette for sin egen Ulydighed: et umælende Trældyr talte med Menneske-Røst og hindrede Profetens Afsind.

17 Disse ere vandløse Brønde og Taageskyer, som drives af Stormvind; til dem er Mulm og Mørke gjemt.

18 Thi ved den svulstige, tomme Tale, de føre, forlokke de med KjødsLyster ved Udsvævelser dem, som ere lige ved at undslippe fra dem, der vandre i Vildfarelse,

19 idet de love dem Frihed, medens de selv ere Forkrænkelighedens Trælles; thi hvad en er overvunden af, det er han Træl af.

20 Naar de nemlig ere undslupne fra Verdens Besmittelser i Erkjendelse af vor Herre og Frelser Jesus Kristus og saa atter hildes af disse og overvindes, da er det sidste blevet værre med dem end det første.

21 Thi det var bedre for dem ikke at have erkjendt Retfærdighedens Vej, end efter at have erkjendt den at vende tilbage fra den hellige Befaling, som var bleven dem overantvordet.

22 Det er gaaet dem efter det sande Ordsprog: En Hund vender sig om til sit eget Spy, og en toet So til at vælte sig i Søle«.

Skat Rørdam NT

Peder og hans andet Brev

Peders andet Brev

Peders andet Brev
1 2 3