Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Peders andet Brev

3dje Kapitel.

1 Dette er nu det andet Brev, I elskede, som jeg skriver til eder, hvori jeg ved Paamindelse vækker eders redelige Sindelag

2 til at komme de Ord i Hu, som forud ere sagte af de hellige Profeters, og Herrens og Frelserens Befaling, som eders Apostle have bragt,

3 idet I først og fremmest mærke eder dette, at i Sidstningen af Dagene skal der komme Spottere med Spot, som vandre efter deres egne Lyster

4 og sige : hvad bliver der af Forjættelsen om hans Tilkomst? fra den Dag, Fædrene sov hen, vedbliver jo alt, som det var fra Skabningens Begyndelse.

5 Thi de overse med Vilje dette, at der fra gamle Dage havde været Himle og en Jord, som var freinstaaet udaf Vand og gjennem Vand ved Guds Ord,

6 og derved blev den daværende Verden oversvømmet med Vand og gik under.

7 Men de nuværende Himle og Jorden ere ved det samme Ord hengjemte til Ild og bevares til de ugudelige Menneskers Doms og Undergangs Dag.

8 Men dette ene maa I ikke overse, I elskede, at én Dag er for Herren som tusende Aar, og tusende Aar som én Dag.

9 Herren er ikke sendrægtig med Forjættelsen, som nogle holde det for Sendrægtighed, men han er langmodig for eders Skyld, idet han ikke vil, at nogle skulle fortabes. men at alle skulle naa frem til Omvendelse.

10 Men komme skal Herrens Dag som en Tyv; paa den skulle Himlene forgaa med Brag, og Elementerne opløses i Glødhede, og Jorden og de Værker, der ere paa den, skulle opbrændes.

11 Naar da alle disse Ting opløses, hvor maa da ikke I færdes i hellig Omgængelse og Gudsfrygt,

12 saa at I vente og fremskyndes Guds Dags Tilkomst, for hvis Skyld Himlene skulle komme i Brand og opløses, og Elementerne smelte i Glødhede.

13 Men efter hans Forjættelse vente vi ny Himle og en ny Jord, i hvilke Retfærdighed bor.

14 Derfor, I elskede, naar I vente paa dette, saa gjører eder Flid for at findes pletfri og ulastelige for ham i Fred,

15 og agter vor Herres Langmodighed for Frelse, alt som ogsaa vor elskede Broder Pavlus efter den ham givne Visdom har skrevet til eder,

16 saavel som i alle sine Breve, naar han i dem taler herom. I dem findes der nogle Ting, vanskelige at forstaa, hvilke de uvidende og ubefæstede fordreje, saavel som og de øvrige Skrifter, til deres egen Ødelæggelse.

17 Da nu altsaa I, elskede, vide det forud, saa værer paa Vagt, for at I ikke skulle rives med af de ryggesløses Vildfarelse og affalde fra eders eget faste Stade

18 Men vokser i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi Naade og Kjendskab. Hans er Æren baade nu og indtil Evighedens Dag.

Skat Rørdam NT

Peder og hans andet Brev

Peders andet Brev

Peders andet Brev
1 2 3