Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Tessalonikerne

1ste Kapitel.

1 Pavlus og Silvanus og Timoteos hilse Tessalonikerne 1 Menighed i Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus.

2 Naade være med eder og Fred fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus!

3 Vi ere skyldige stadig at takke Gud for eder, Brødre, alt som tilbørligt er, fordi eders Tro vokser overmaade, og Kjærligheden til hverandre øges hos en og hver af eder alle,

4 saa at vi selv rose os af eder i Guds Menigheder for eders Taalmodighed og Tro under alle eders Forfølgelser og de Trængsler, som I udholde,

5 et Vartegn paa Guds retfærdige Dom, at I skulle agtes værdige til Guds Rige, for hvilket I ogsaa lide,

6 saa sandt det er retfærdigt for Gud at give dem Trængsel igjen, som trænge eder,

7 og eder, som trænges, Lise med os i Herrens Jesu Aabenbarelse fra Himlen med sin Krafts Engle,

8 med Ilds-Lue, naar han fører Hævn over dem, som ikke kjende Gud, og dem, som ikke adlyde vor Herres Jesu Evangelium .

9 Thi de skulle lide Straf, evig Undergang fra Herrens Aasyn og fra hans Vældes Herlighed,

10 naar han kommer for paa hin Dag at herliggjøres i sine hellige og beundres i alle dem, som have troet; thi vort Vidnesbyrd for eder er blevet troet.

11 Derfor bede vi ogsaa stadig for eder, at vor Gud vil agte eder Kaldelsen værdige og med Kraft fylde eder med al Lyst til det gode og med Tros-Virksomhed,

12 for at vor Herres Jesu navn maa herliggjøres i eder, og i udi ham, efter vor Guds og Herrens Jesu Kristi naade.

Skat Rørdam NT

Det andet Brev til Tessalonikerne

Det andet Brev til Tessalonikerne

1 2 3