Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Tessalonikerne

2det Kapitel.

1 Men vi bede eder, Brødre, angaaende vor Herres Jesu Kristi Tilkomst og vor Hjemsamling hos ham,

2 at I ikke maa snarlig lade eder rokke fra Besindelsen eller skræmme, hverken ved nogen Aand eller ved nogen Tale eller ved noget Brev, som var det ved os, ret som om Herrens Dag var lige forhaanden.

3 Lad ingen bedrage eder i nogen Maade; thi først maa jo Frafaldet komme, og Syndens Menneske aabenbares, Fortabelsens Søn,

4 han som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der kaldes Gud eller Helligdom, saa at han sætter sig i Guds Tempel og giver sig selv ud for at være Gud.

5 Mindes I ikke, at medens jeg endnu var hos eder, sagde jeg eder dette?

6 Og nu, I vide, hvad der holder igjen, for at han skal aabenbares i sin Tid.

7 Thi Lovløshedens Hemmelighed er allerede i Virksomhed, kun at den, som nu holder igjen, kommer af Vejen.

8 Og da skal den lovløse aabenbares, han som Herren Jesus skal dræbe med sin Munds Aande og tilintetgjøre ved sin Tilkomsts Aabenbarelse ,

9 ham, hvis Tilkomst sker ifølge Satans Virkekraft med al Løgnens Kraft og Tegn og Undere

10 og med alt Uretfærdigheden Bedrage for dem, der fortabes, fordi de ikke toge imod Kjærligheden til Sandheden for at blive frelste .

11 Og derfor sender Gud dem kraftig Vildfarelse, saa de tro Løgnen,

12 for at de maa vorde dømte, alle de som ikke troede Sandheden, men havde Velbehag i Uretfærdigheden .

13 Men vi ere skyldige at takke Gud stadig for eder, af Herren elskede Brødre, fordi Gud fra Begyndelsen har udtaget eder til Frelse ved Aandens Helliggjørelse og Tro paa Sandheden,

14 hvortil han har kaldet eder ved vort Evangelium, for at I skulle vinde vor Herres Jesu Kristi Herlighed.

15 Staar da altsaa fast, Brødre, og holder hart ved de Overleveringers, som I ere blevne oplærte i, enten det er ved vor Tale eller ved Brev fra os.

16 Men han selv, vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Fader, som har elsket os og i Naade givet os en evig Trøst og et godt Haab,

17 han trøste eders Hjærter og styrke dem i al god Gjerning og Tale.

Skat Rørdam NT

Det andet Brev til Tessalonikerne

Det andet Brev til Tessalonikerne

1 2 3