Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Tessalonikerne

3dje Kapitel.

1 Iøvrigt, Brødre, beder for os, at Herrens Ord maa have sit Løb og herliggjøres ligesaa vel som hos eder,

2 og at vi maa udfries fra de vanartige og onde Mennesker; thi Troen er ikke alles.

3 Men Herren er trofast, han skal styrke eder og vogte eder for det onde.

4 Og vi have den Tillid til eder i Herren, at I baade gjøre og ville gjøre, hvad vi paabyde.

5 Men Herren styre eders Hjærter til Guds Kjærlighed og til Kristi Udholdenhed.

6 Men vi indprente eder, Brødre, i vor Herres Jesu Kristi Navn, at I skulle drage eder tilbage fra enhver Broder, som vandrer uordentlig og ikke efter den Overlevering, som de modtoge af os.

7 I vide jo selv, hvorledes I bør efterligne os; thi vi levede ikke uordentlig iblandt eder,

8 ej heller spiste vi nogens Brød for intet, men under Slid og Møje arbejdede vi Nat og Dag for ikke at tynge paa nogen af eder;

9 ikke fordi vi jo have Ret dertil, men for at give eder et Forbillede i os, for at I skulde efterligne os.

10 Ogsaa dengang vi vare hos eder, indprentede vi eder jo dette, at vil nogen ikke arbejde, skal han heller ikke have Føden.

11 Thi vi høre, at somme vandre uordentlig iblandt eder, saa de ikke arbejde, men tage sig uvedkommende Ting for.

12 Men saadanne Folk indprente og formane vi i Herren Jesus Kristus, at de skulle arbejde i Stilhed og saaledes spise deres eget Brød.

13 Men I, Brødre, bliver ikke trætte af at gjøre, hvad ret er.

14 Om derimod nogen ikke adlyder vort Ord i dette Brev, saa mærker eder ham, saa I ikke have Samkvem med ham, for at han maa skamme sig.

15 Dog skulle I ikke agte ham som en Fjende, men paaminde ham som en Broder.

16 Men han selv, Fredens Herre, give eder Freden alle Tider i alle Maader. Herren være med eder alle!

17 Hilsen med min, Pavlus's, egen Haand. Dette er Mærke i ethvert Brev; saaledes skriver jeg.

18 Vor Herres Jesus Kristi Naade være med eder alle!

Skat Rørdam NT

Det andet Brev til Tessalonikerne

Det andet Brev til Tessalonikerne

1 2 3