Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Timoteos

1ste Kapitel.

1 Paulus, ved Guds Vilje. Jesu Kristi Apostel til at bringe Forjættelse om Livet i Kristus Jesus,

2 hilser sit elskede Barn Timoteos. Naade, Barmhjærtighed, Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Herre!

3 Jeg takker Gud hvem jeg fra mine Forfædre af s har dyrket i en ren Samvittighed, ligesom jeg uafladelig kommer dig i Hu i mine Bønner Nat og Dag;

4 thi i Mindet om dine Taarer længes jeg efter at se dig, for at jeg maa fyldes med Glæde,

5 idet jeg er bleven mindets om den uskrømtede Tro, som er i dig, den som først boede i din Mormoder Lois og din Moder Evnike og jeg er vis paa, at den ogsaa bor i dig.

6 Desaarsag minder jeg dig om at opflamme den Guds Naadegave, som er i dig ved min Haandspaalæggelse.

7 Thi Gud har ikke givet os en Fejheds Aand, men Krafts og Kjærligheds og Sindigheds Aand.

8 Saa skam dig da ikke ved Vidnesbyrdet om vor Herre, ej heller ved mig hans bundne, men lid ondt med Evangeliet efter Guds Kraft,

9 han som frelste os og kaldte os med en hellig Kaldelse, ikke efter vore Gjerninger, men efter sit eget Forsæt og sin Naade, som blev given os i Kristus Jesus før umindelige Tider,

10 men nu er gjort vitterlig ved vor Frelser Jesu Kristi Aabenbarelse, han som har gjort Døden magtesløs, men bragt Liv og Uforkrænkelighed for Lyset ved Evangeliet,

11 for hvilket jeg er bleven sat til Forkynder og Apostel og Lærer.

12 Af den Aarsag lider jeg ogsaa dette; dog skammer jeg mig ikke, thi jeg ved, til hvem jeg har sat min Lid, og jeg er forvisset om, at han er mægtig til at vogte den mig betroede Skat indtil hin Dag.

13 Hav et Forbillede i de sunde Ord, som du har hørt af mig, i Tro og Kjærlighed i Kristus Jesus;

14 vogt den skjønne betroede Skat ved den Hellig-Aand, som bor i os.

15 Du ved dette, at alle de i Asien vendte sig fra mig; til dem hører Fygelos og Hermogenes.

16 Herren vise Barmhjærtighed mod Onesiforos's Hus; thi han har ofte husvalet mig, og min Lænke skammede han sig ikke ved,

17 men da han var kommen til Rom, søgte han efter mig med Iver og fandt niig. Herren give ham at finde Barmhjærtighed fra Herren paa hin Dag! Og hvor megen Tjeneste han ydede i Efesos, ved du selv bedst.

Skat Rørdam NT

Det andet Brev til Timoteos

Det andet Brev til Timoteos

1 2 3 4