Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Timoteos

2det Kapitel.

1 Du altsaa, mit Barn, bliv stærk i Naaden i Kristus Jesus.

2 Og hvad du har hørt af mig i mange Vidners Overværelse, betro dette til trofaste Mennesker, som kunne være dygtige til ogsaa at lære andre.

3 Vær med til at døje ondt som en god Kristi Jesu Stridsmand.

4 Ingen, som gjør Krigstjeneste, indvikler sig i Livets Sysler, for at han kan tækkes den, der tog ham i Sold.

5 Og selv om en er med i Væddekamp, kranses han dog ikke, dersom han ikke kæmper efter Lovene.

6 Den Bonde, som har Møjen, bør først have Del i Frugterne.

7 Agt paa, hvad jeg siger; thi Herren vil give dig Forstand i alle Ting.

8 Husk paa Jesus Kristus, som er staaet op fra de døde, af Davids Sæd, efter mit Evangelium,

9 i hvilket jeg lider ondt lige til at være bunden som en Misdæder; dog Guds Ord er ikke bundet.

10 Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes Skyld, for at ogsaa de kunne opnaa Frelsen i Kristus Jesus med evig Herlighed.

11 Den Tale er troværdig; thi døde vi med ham, skulle vi ogsaa leve med ham;

12 holde vi ud, skulle vi ogsaa være Konger med hamle; ville vi fornegte, vil ogsaa han fornegte os;

13 ere vi utro, vedbliver han dog at være trofast, thi han kan ikke fornegte sig selv.

14 Mind om dette , idet du vidner dyrt for Herrens Aasyn, at man ikke maa strides om Ord, til ingen Nytte, til Nedbrydelse for Tilhørerne.

15 Gjør dig Flid for at fremstille dig selv som fuldprøvet for Gud, som en Arbejder, der ikke behøver at skamme sig, der gaar den lige Vej med Sandhedens Ord;

16 Men hold dig fra den uhellige Skvalder; thi de ville gaa videre i Ugudelighed,

17 og deres Tale vil æde om sig 1 som Kræft. Til dem hører Hymenæos og Filetos,

18 som have skejet ud fra Sandheden ved at sige, at Opstandelsen allerede er sket, og de kuldkaste Troen hos somme.

19 lmidlertid, Guds faste Grundvold staar og har dette Segl: »Herren kjender dem, der høre ham til«, og: »Hver den, som nævner Herrens Navn, skal afstaa fra Uretfærdighed«.

20 Men i et stort Hus er der ikke alene Kar af Guld og Sølv, men ogsaa af Træ og Ler, og nogle til Ære, andre til Vanære.

21 Dersom en da renser sig ud fra disse, bliver han et Kar til Ære, helliget, nyttigt for Husbonden, tilberedt til al god Gjerning.

22 Men fly de ungdommelige Lyster, og hig efter Retfærdighed, Troskab, Kjærlighed, Fred med alle dem, der paakalde Herren af et rent Hjærte.

23 Og afvis de taabelige og fripostige Spørgsmaal; du ved jo, at de avle Strid ;

24 men en Herrens Tjener bør ikke strides, men være mild imod alle,

25 i Stand til at belære, til at taale ondt, saa han med Sagtmodighed viser dem til rette, der sætte sig imod, om dog Gud vilde give dem Omvendelse til Sandheds Erkjendelse,

26 og de atter maatte vaagne af deres Rus i Djævelens Snare, fangne som de ere af ham til at gjøre hans Vilje.

Skat Rørdam NT

Det andet Brev til Timoteos

Det andet Brev til Timoteos

1 2 3 4